Bærekraftig proteinproduksjon – teknologiutfordringer og innovative produkter

Einar Rasmussen, Are Severin Ingulfsvann og Lill-Beathe Håpnes fra HHN/DigInn deltok den 28.-29.januar på et seminar med Blågrønt Innovasjonssenter Nord (BGINN) i Bodø. BGINN er bygd opp rundt ideen om at Nordland og Trøndelag til sammen sørger for en stor del av landets proteinproduksjon, og at det må kunne forventes et betydelig verdiskapingspotensial i framtida dersom de blågrønne næringene «snakker mer sammen». Seminaret tok derfor sikte på å samle aktuelle aktører for å etablere konkrete ideer for felles samarbeidsprosjekter, og tema for seminaret var “Bærekraftig proteinproduksjon – teknologiutfordringer og innovative produkter”. Dette er et tema som utvilsomt traff mange av deltakerne fra både privat næringsliv, offentlig forvaltning og akademia. Vi sitter igjen med gode diskusjoner, en bedre forståelse av utfordringene til de små, lokale matprodusentene og et mer tydelig bilde av hva som må til av forskning for å kunne utnytte det potensialet som ligger i bærekraftig proteinproduksjon – gitt ressursgrunnlaget i vår region.

DigInn på seminar i regi BGINN: Fra venstre, Lill-Beathe Håpnes, Margarita Novoa-Garrido og Are Severin Ingulfsvann, alle fra Nord universitet.

Et viktig spørsmål som gikk igjen flere ganger disse dagene var: Hvordan samarbeide på tvers av næringer? Einar Rasmussen holdt et innledende innlegg og understreket at det er flere muligheter for å fasilitere slike samarbeid, men man møter gjerne to hovedutfordringer:

1. Ulike mål og resultater (impacts)

2. Lange og komplekse utviklingsprosesser

Dersom man ser nærmere på nytteverdien av forskningsresultater, så viser forskning at nytteverdien øker i takt med økende grad av involvering fra næringsaktørene. Med andre ord så er det essensielt at forskningen foregår i tett samarbeid med privat næringsliv og offentlig forvaltning for å kunne lykkes med forskningsbasert næringsutvikling. I den påfølgende diskusjonen og paneldebatten mellom representanter fra Kystskogbruket, Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge, NCE Akvakultur, Algenettverk Nord og NIBIO, ble spesielt virkemiddelapparatet fremhevet som en suksessfaktor. Panelet mente at en større mobilitet for utvikling av virkemiddelapparatet kan løse noen av utfordringene man møter i slike samarbeid, og i tillegg var det stor enighet om at det må etableres en større kultur for samarbeid på tvers av næringene!

Tusen takk til BGINN for to inspirerende dager! Vi gleder oss til fortsettelsen!