Folkene

Einar Rasmussen is Professor of Technology Management and Head of the Division of Innovation and Entrepreneurship at Nord University Business School. He has been visiting scholar at University of Nottingham, University of Strathclyde, University of Twente and University of Bologna. His main research interests are entrepreneurial processes, academic entrepreneurship and university-industry technology transfer. He has managed several research and development projects funded by research councils, ministries and government agencies. He publish regularly in leading international journals in Entrepreneurship, Innovation and Management.

 

Jorunn er førsteamanuensis i entreprenørskap og bedriftsutvikling ved Handelshøyskolen Nord. Hun har en doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Nord-universitetet (2011), og en MSc i anvendt økonomi fra University of Minnesota i USA (1991). Hun har 24 års erfaring med forskning og undervisning ved Nord Universitet. Hennes nåværende forskning er knyttet til entreprenørskap og innovasjon i små bedrifter, betydning av bedriftsinterne ressurser og kapasiteter, og utvikling av bedriftsnettverk. Temaene er innenfor sosialt entreprenørskap, ruralt entreprenørskap og tilleggsnæring på gårdsbruk, næringsutvikling relatert til jakt og opplevelser og regionale støttesystemer. Grande har publisert artikler i flere internasjonale tidsskrifter og bøker.

Jorunn is an associate professor of innovation and entrepreneurship at Nord University Business School. She holds a PhD in Business Administration from Nord University (2011), and a MSc in Applied Economics from the University of Minnesota, USA (1991). She has 24 year of experience with research and teaching at Nord University. Her current research is related to entrepreneurship and innovation, small businesses, firm internal resources and capabilities, interfirm collaboration and regional development. Recent projects are within​ social entrepreneurship, farms diversification/rural entrepreneurship, new business models related to hunting and adventures, slow adventures and regional support systems. Grande has published in several international journals and books.

 

Arild er professor ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse (IØT) ved NTNU og Professor II ved Nord Universitet i Steinkjer. Arild driver forskning i grensesnittet mellom entreprenørskap, innovasjon og internasjonal handel. De siste 5 årene har Arilds forskningsarbeid i hovedsak vært rettet mot bærekraft og spesielt på forholdet mellom konkurransekraft og bærekraft.

 Arild is Professor at the Department for Industrial Economics and Technology at NTNU and Adjunct Professor at Nord University. Arild is doing research in the intersection between entrepreneurship, innovation and international business. The past 5 years most of his work has focused on sustainability and especially on the sustainability – competitiveness relationship.

 

Lars har en master i politisk økonomi fra Handelshøyskolen BI og er autorisert porteføljeforvalter fra NHH. Før sin akademiske karriere jobbet Lars med finans i Storebrand og finansielle tjenester Telenor. Hans forskningsinteresser er knyttet til dynamisk kapabiliteter, innovasjon, strategisk ledelse, digitalisering og avansert kvantitativ analyse inkludert maskinlæring og simuleringsteknikker. Lars var Fulbright Flagship Scholar til University of Wisconsin-Madison i 2015/2016 og vil være NORAM visiting scholar til samme sted i 2019. Molden har undervist i finans, politisk økonomi og driftsregnskap for MBA og bachelor, og leverer nå undervisning på MBA i Teknologiledelse. Han er også en ivirig hobbybrygger og liker å løpe.

Lars has a Master of Science in Political Economy from BI Norwegian Business School as well as a Certified Portfolio Manager from Norwegian School of Economics (NHH).  Prior to starting his academic career, Lars worked as an analyst in finance and risk management in Storebrand Group and as a Director of financial services in Telenor Group. His research interests include dynamic capabilities, innovation, strategic management, digitalization and advanced quantitative analysis including machine learning and simulation. Lars was a Fulbright Flagship Scholar to the University of Wisconsin-Madison I 2015/2016 and will visit the same university as a NORAM visiting scholar in 2019. Molden has taught courses in corporate finance, political economy and managerial accounting for MBA and bachelor students, and is currently delivering courses at the MBA in Technology Management. He is also a passionate hobby brewer and loves to run.

 

Tina har mastergrad i økonomi og ledelse (siviløkonom) fra Norges Handelshøyskole (NHH) og Lancaster University Management School. Hun har tidligere arbeidet i Danske Bank, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og som frivillig for NGOen Uganda Rural Fund. Hennes forskningsinteresser er primært knyttet til digital innovasjon og forretningsmodeller i møte med digital transformasjon, samt bruk av big data i strategiformuleringer. Tina underviser i teknologiledelse på MBA. Hun er levende opptatt av bærekraft og økonomisk utvikling og har nylig tatt over familiegården i Steinkjer.

Tina has a Master of Science in Business Administration from Norwegian School of Economics (HHN) and the Surrey School of Business. She worked at Danske Bank, Nord-Trøndelag County Administration and as a volunteer for the NGO Uganda Rural Fund prior to joining Nord University. Her research interests are primarily related to the particularities of digital innovation and business model generation in the face of digital transformation, as well as the role of big data in strategic formulation. Tina teaches a class in technology management at the MBA level. She is very much engaged in business sustainability and economic development, and has recently taken over the family farm in Steinkjer.

 

Birgitte har en mastergrad i økonomi og ledelse (siviløkonom) fra Handelshøyskolen BI hvor hun spesialiserte seg i samfunnsøkonomi med vekt på modellering av pengepolitikk. Tidligere har hun jobbet i Riksrevisjonen, Norges Bank og EY før hun begynte som stipendiat ved Handelshøyskolen Nord Steinkjer i 2016. Her underviser hun også i mikroøkonomi og metodefag. Avhandlingen hennes handler om rollen innovasjonspolitikk spiller i bedrifters innovasjonsprosess og hvordan virkningen er betinget av bedriftens egenskaper og samarbeid. Birgitte er også interessert i å utnytte digitale løsninger for nye lærings- og evalueringsformer ved Handelshøyskolen Nord. Hun er ellers lidenskapelig opptatt av strikking. 

Birgitte holds an MSc in Business and Economics from BI Norwegian Business School with a concentration in economics and modelling of monetary policy. She has worked with the Norwegian General Audits office, the Norwegian Central Bank and EY prior to starting her academic career at Nord University Business School in 2016. Here she teaches quantitative methods and microeconomics. Her dissertation focuses on the role innovation policy plays in firm level innovation processes and how this effect is contingent on characteristics  of the firm and their collaborative networks. Birgitte is very interested in digital solutions for new learning and evaluation plattforms at Nord Business School and in the general economics of digitization. She is also a passionate knitter.

 

Are Ingulfsvann er førsteamanuensis i økologisk økonomi og etikk ved Handelshøyskolen Nord. Han har en MSc og PhD i bedriftsøkonomi og kan også vise til et år på folkehøgskole hvor han dyrket sine jakt- og fiske interesser. Han underviser blant annet filosofi, etikk og miljø, ledelse, økofilosofi, økologisk økonomi, strategi og forretningsmodeller, samt vitenskapsteori og metode. Før han ble førsteamanuensis ved HHN har han jobbet som skogplanter, postbud og høgskole- og universitetslektor. Han sitter i NRØAs etikkomite og leder forskningsetisk utvalg på Nord universitet. Han kan også skru bil og således praktisere kretsløpsøkonomi i det virkelige liv.

Are Ingulfsvann is an associate professor in ecological economics and ethics with the Nord University Business School. He has an MSc and PhD in Business and can document competencies from a year at a people’s college where he honed his skills in hunting and fishing. He teaches, among others, philosophy, ethics and the environment, leadership, ecosophy, ecological economics, strategy and business modells, as well as philosophy of science and methods.  Prior to joining Nord University Business school, Are worked as a tree planter, mailman, and a university lecturer. He sits on the national ethics committee of economics and business subjects and heads the council of research ethics at Nord University. He is also able to fix his own car, thus practicing circular economy in real life.