Sykepleier Lise Bratberg Foto: Yina Chan/Stiftelsen Organdonasjon

Min jobb – Lise

Navn: Lise Toubro Bratberg
Alder: 44 år
Utdanning: Ullevål sykepleierhøyskole ferdig 1996. Videreutdanning i intensivsykepleie i Australia 2002. Master i klinisk sykepleievitenskap ved HIOA 2015.

Jobber ved Oslo universitetssykehus, Ullevål:

  • intensivsykepleier 50% stilling ved Medisinsk intensiv
  • donoransvarlig sykepleier 50% stilling i Donorenheten

Hva består jobben din i?

– I intensivavdelingen er jeg i vanlig turnus som intensivsykepleier med pasientarbeid. I Donorenheten er jeg en av tre donoransvarlige sykepleiere i 50% stilling ved Oslo universitetssykehus. Vi jobber for at organdonasjon fra avdøde givere skal ivaretas på best mulig måte ved sykehuset vårt. Dette består blant annet i å være tilgjengelig som ressursperson for leger og sykepleiere som har ansvaret for potensielle donorer og deres pårørende. Vi skal sørge for at rutiner og prosedyrer er på plass, undervisning av helsepersonell, samt å undersøke om muligheten for donasjon ble vurdert ved alle dødsfall, slik transplantasjonsloven tilsier. Oppfølgingen av pårørende er en stor og viktig del av arbeidet med organdonasjon. Hvert år arrangerer vi i Donorenheten ved OUS en sammenkomst for pårørende til organdonorer i hele Sør Norge. Hensikten med arrangementet er å formidle en stor takk til de som har donert organer og deres pårørende, og at de pårørende kan få møte andre som har vært i en liknende situasjon.

– For at organdonasjon skal være mulig må pasienten dø på en intensivavdeling. Ved Oslo universitetssykehus er det totalt 11 intensivavdelinger som kan ha organdonorer, 4 ved Rikshospitalet og 7 ved Ullevål. I fjor hadde Oslo universitetssykehus 41 av landets 107 organdonorer.

– Vårt arbeid i Donorenheten strekker seg utenfor vårt eget sykehus, blant at vi i enkelt tilfeller har bistått donasjonsprosesser ved andre donorsykehus. Jeg har også fått muligheten til å være styremedlem i Stiftelsen organdonasjon. Stiftelsen jobber for å informere og bevisstgjøre befolkningen om organdonasjon og å fremme en positiv holdning. Jeg og en annen kollega bidro ved utarbeiding av en barnebok om organdonasjon og transplantasjon som Stiftelsen har utgitt.

– En av mine sykepleierkollegaer i Donorenheten sitter i Norsk Ressursgruppe for Organdonasjon (NOROD) som jobber for å utdanne helsepersonell i organdonasjon. Hun var også med i lovutvalget som utarbeidet NOU:2011:21 «Når døden tjener livet», som var grunnlaget for den nye Transplantasjons- og donasjonsloven som kom i 2016.

Hvorfor valgte du å bli sykepleier?

– Litt tilfeldig … Egentlig visste jeg ikke så mye om hva jeg gikk til, men jeg har aldri angret på at jeg ble sykepleier.

Hvordan havnet du i jobben du er i nå?

– Etter to år på Gastromedisinsk sengepost flyttet jeg til Medisinsk intensiv. Her trives jeg så godt at jeg nå har vært der i 17 år! Medisinske intensivpasienter er en spennende pasientgruppe og så er det så godt miljø på avdelingen. I 2010 søkte jeg på stillingen i Donorenheten og fikk den. Jeg synes det er en veldig fin kombinasjon med de to stillingene; å kunne opprettholde kompetanse i klinisk arbeid «bedside» på intensivavdelingen og å få være med å drive arbeid innen organdonasjon på tvers av avdelinger og klinikker. Stillingen som donoransvarlig sykepleier krever god fagkompetanse og at man har evne både til selvstendig arbeid og samarbeid med andre.

Hva elsker du med jobben din?

– Å få være del av et godt team rundt pasienten hvor vi alle jobber intenst for å gjøre vårt beste for pasienten og de pårørende. Når en pasients liv ikke står til å redde kan organdonasjon i noen tilfeller være en mulighet. Å jobbe med organdonasjon er krevende, men også svært meningsfullt. Å være villig til å donere sine organer etter sin død, når man selv ikke lenger kan ha nytte av dem, er for meg den ultimate medmenneskelige handling. Her ligger det en stor takknemlighet både til organdonorene og til deres pårørende. Midt i sjokket og sorgen over å miste en av sine kjære har pårørende stått ved avdødes vilje eller måtte ta beslutningen på avdødes vegne, og gitt andre mennesker nye livsmuligheter ved å si ja til organdonasjon.

Hva er ditt beste tips/råd til sykepleiestudenter?

– Det er viktig at du som sykepleier har et bevisst forhold til organdonasjon. Din kunnskap og holdning til organdonasjon vil påvirke de du møter både privat og i jobbsammenheng. Som intensivsykepleier har du en utrolig viktig rolle for å ivareta den potensielle donor og deres pårørende på en best mulig måte. Sykepleiere med spesialkompetanse i organdonasjon er også viktige for å øke kunnskap og engasjement blant sine kollegaer i intensivavdelingen. Jeg håper at det i fremtiden vil det blir flere stillinger for slike sykepleiere i Norge. Flere andre land, blant annet England, USA, Australia og Spania har slike spesialiserte sykepleiere i organdonasjon.

Foto: Yina Chan/Stiftelsen Organdonasjon