Hjem

Dette prosjektet skal bidra med kunnskap om hvordan barneverntjenesten forstår emosjonell vold.

I forskning, politikk og praksis i barneverntjenesten har det vært en begrenset oppmerksomhet rettet mot emosjonell vold. Dette til tross for de negative konsekvensene opplevelser med emosjonell vold synes å ha for barn og unges psykiske helse og livskvalitet på lang sikt. Dette doktorgradsprosjektet skal bidra til å rette oppmerksomheten mot emosjonell vold, med mål om å fremskaffe kunnskap om hvordan profesjonelle i barneverntjenesten beskriver, forstår og vurderer dette fenomenet. Prosjektet har tre forskningsspørsmål:

  • Hvordan beskrives og defineres emosjonell vold i forskning på barneverntjenesten?
  • Hvordan beskriver og forstår profesjonsutøvere i barneverntjenesten emosjonell vold?
  • Hvordan beskriver og vurderer profesjonsutøvere emosjonell vold i skriftlige dokumenter i barneverntjenesten?

Forskningsdesignet er kvalitativt og omfatter ulike typer data organisert i to delstudier.

  • Dokumentanalyse av utvalgte dokumenter fra mapper i barneverntjenesten.
  • Fokusgruppeintervju av kontaktpersoner i barneverntjenesten.

Resultatene fra prosjektet vil publiseres i en doktorgradsavhandling i 2023.

Prosjektleder er stipendiat i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet, Sigrid Ness.

Veiledere: