Om MINS/About MINS

Dette er en blogg for faggruppa for miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet, en av faggruppene ved Fakultet for samfunnsvitenskap på Nord universitet. Vi dekker over mange temaer og fagområder, deriblant geografi, internasjonale relasjoner og sosiologi.

Vi er alle aktive forskere som jobber med temaer som miljø, gruvedrift, beitenæringer, kystforvaltning, kart, planarbeid, lokalsamfunnsutvikling, turisme, opplevelsesbaserte næringer, klimaendringer, urfolk, kjønn, etnisitet, nasjonalisme, sikkerhet, beredskap, terror, forsvar, nasjonal og internasjonal politikk, for å nevne noe.

Våre ansatte underviser og veileder på flere ulike programmer på alle nivåer, deriblant bachelor i geografi, bachelor in nordområdestudier, bachelor i sosiologi, bachelor i internasjonale relasjoner, master i samfunnsvitenskap og PhD i sosiologi. Vi er også engasjerte og deltar både i samfunnsdebatten og på vitenskapelige konferanser og seminarer i inn- og utland.

På denne bloggen kan du bli litt bedre kjent med oss og det vi driver med!

Les mer om oss på nettsidene

***

This is a blog for the Division for Environmental Studies, International Relations, Northern Studies and Security, one of the divisions at the Faculty of Social Sciences at Nord University. We cover many topics and disciplines, including geography, international relations and sociology.

We are all active researchers working on topics such as environment, mining, grazing industries, coastal management, maps, planning, community development, tourism, experience-based industries, climate change, indigenous peoples, gender, ethnicity, nationalism, security, preparedness, terrorism, defense, national and international. politics, to name a few.

Our employees teach and supervise in several different programs at all levels, including Bachelor in Geography, Bachelor in Circumpolar Studies, Bachelor in Sociology, Bachelor in International relations, Master in Social Sciences and PhD in Sociology. We are also involved and participate both in the public debate and in scientific conferences and seminars at home and abroad.

On this blog you can get a little better acquainted with us and what we do!

Read more about us on our webpage!