Robust – Omstilling, økosystemer og digital modenhet i turist- og matnæringen

RoBust företagande i krisetider – Omställning, økosystemer og digital modenhet inom Turism- og matnæringen

Syftetmed projektet RoBust är att öka kunskapen om de förutsättningar som råder för företag verksamma inom turism- respektive småskaligt mathantverk. Projektet avser att undersöka hur Corona pandemin har påverkat företag i Sverige och Norge samt att identifiera vilka åtgärder som har vidtagits.

Prosjektside hos Mittuniversitetet

Turism och småskaligt mathantverk utgör betydande och viktiga näringar för de glest befolkade regionerna Jämtland och Tröndelag. Tilltron till näringarna, som framtidsbranscher, har varit hög men i och med rådande coronapandemi har många företagare inom näringarna hamnat i krisläge. För såväl turism- som mathantverksnäringarna innebär pandemin särskilt allvarliga konsekvenser eftersom efterfrågan i vissa delar av näringen i stort sett helt har avstannat.

Projektet RoBust syftar till att öka kunskapen kring förutsättningar och omställningsbehov inom näringarna turism och småskaligt mathantverk på grund av samhällskriser, såsom rådande pandemi. Målsättningen är att kunna belysa de eventuella omställningar och åtgärder som har betydelse för ett långsiktigt och bärkraftigt företagande. Innan pandemins framfart i världen, betraktades framför allt besöksnäringen som en framtidsbransch i såväl Norge som Sverige. Trots en växande marknad inom såväl turism- som matnäringen fanns det dock redan innan pandemin identifierade problem såsom bristande lönsamhet i kombination med kompetensförsörjningsproblem. I och med att turismnäringen är arbetskraftsintensiv och beroende av människors rumsliga rörlighet är branschen mycket sårbar, vilket visar sig tydligt i samband med den pandemi som nu drabbat världen. Även den småskaliga matnäringen har mött förändringar i samband med pandemin, där näringen som en konsekvens av coronapandemin har mött ett ökat intresse i samhället för lokal livsmedelsförsörjning och närproducerad mat.

Projektet avser att initiera en svensk-norsk kunskapsbas kring robust företagade i kristider där företag verksamma inom turism – och småskaligt mathantverk i Jämtland och Trøndelag kommer att undersökas hur de har påverkats av pandemin under 2020 samt vilka åtgärder som vidtagits. Inledningsvis kommer en litteraturgenomgång att göras inom forskningsområdet med speciellt fokus på de utpekade näringarna.

Teoretisk utgångspunkt för studien är entreprenörskapsteorier. Den metodologiska utgångspunkten är mix-methods dvs. såväl en metod som samlar in, analyserar och integrerar kvantitativa samt kvalitativa data i forskningen. Företagare från Jämtland och Tröndelag, inom turismnäringen och småskaligt mathantverk, kommer att studeras genom enkäter och intervjuer. Följande  forskningsfrågor ställs:

  • I hvilken grad kan bedrifters robusthet i turist- og matnæringen forklares av de ulike politiske tilnærmingene i Norge og Sverige?
  • På vilka sätt har företag som ägs/drivs av kvinnor respektive män i turism- och matnäringen påverkats under pandemin?
  • Hvilken rolle spiller økosystemer og digital modenhet på bedrifters robusthet i turist- og matnæringen?
  • På vilket sätt har kompetensförsörjningen förändrats för företag inom turism- och mathantverksnäringarna under de förändrade förutsättningar som råder under pandemin?
  • Vilka strategier och åtgärder har företagarna vidtagit på grund av de förändrade förutsättningar för företagande som rådande pandemi innebär?

Spridning av resultat sker såväl muntligt som skriftligt. Informationsutbyte kommer förutom fysiska träffar (om det är möjligt) och traditionell rapportering, att ske digitalt via, sociala medier.

Genom projektet är målet även att stärka förutsättningar för långsiktiga forskningssamarbeten mellan Mittuniversitetet och Nord universitet. MIUN och Nord har det senaste decenniet haft ett flertal framgångsrika samarbetsprojekt inom ramen för Interreg Sverige-Norge programmet. Avsikten är att i detta projekt utveckla och utvidga detta samarbete.

Samarbeidspartnere: Nord universitet, Mittuniversitetet
Prosjektperiode: 01.01.21 - 30.09.22

Prosjektledere:
Jorunn Grande - jorunn.grande@nord.no
Cecilia Dalborg - cecilia.dalborg@miun.se

Prosjektgruppe:
Yvonne von Friedrichs (MIUN)
Kristin Sabel (MIUN)
Lill-Beathe Håpnes (NORD)
Tina Løvsletten Troset (NORD)