Om Oss

Vi er en gruppe forskere fra ulike fag-grupper ved Handelshøgskolen Nord Universitet som har påtatt seg oppdraget med å følge opp og evaluere satsingen Bodø2024 – Europeisk kulturhovedstad.

Vår tilnærming

Kompetansen til teamet vårt gjør oss i stand til å bruke en tilnærming til evalueringene som er basert på såkalt «sosial revisjon». Dette er en velutviklet prosedyre for å systematisk og regelmessig vurdere effektiviteten til store prosjekter. Sosial revisjon er et system for å utvikle, måle, vurdere og rapportere om innvirkningen et prosjekt har på samfunnet og den offentlige velferden. Metodikken muliggjør regelmessig ekstern og uavhengig evaluering av resultatene et prosjekt produserer. «Revisjon»-aspektet handler om at evalueringsprosessen skal baseres på anerkjente regler og metoder, mens «sosial»-aspektet innebærer at selve evalueringen skal baseres på direkte involvering av interessentene i prosjektet. Alle interessenter anses som aktive endringsagenter, som ved å delta i evalueringen av de sosiale effektene fra implementerte prosjekter sikrer at disse er relevante, på en åpen og etterrettelig måte. Slik sett vil dette prosjektet basere seg på et velegnet instrument for en uavhengig evaluering av Bodø2024 ECoC fra ulike interessenters perspektiv. Dette i tillegg til å produsere en troverdig og systematisk evaluering, som kan brukes til internasjonalt sammenligning og erfaringsutveksling.

Bli kjent med oss!

Dr. Anatoli Bourmistrov, Professor, Prosjektleder

Prosjektleder er Anatoli Bourmistrov (dr.oecon), professor ved Handelshøgskolen Nord Universitet og leder av forskningsgruppen MACE. Dr. Bourmistrov jobber med forskning knyttet til bruk av sosial revisjon i internasjonale prosjekter samt deltakende former for ledelse og styring, samt regnskap og resultatmålinger med sikte på å forbedre styringen av offentlige og private organisasjoner. Han har lang erfaring med å implementere og følge opp samfunnsrettede prosjekter som tar for seg sosiale problemstillinger innbyggerne står overfor, herunder inkludering og like rettigheter i samfunnet, samt utdannings- og kapasitetsbyggingsprogrammer. Dette gjelder spesielt den sosiale tilpasningen for veteraner og deres familier i Ukraina.

Dr. Bjørn Willy Åmo, Professor

Bjørn Willy Åmo er utdannet ingeniør og økonom med doktorgrad (dr.oecon) fra 2005. Åmo er professor i entreprenørskap ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Han forsker på entreprenørskap, entreprenørskapsutdanning og hvordan ansatte bidrar til nyskaping hos arbeidsgiveren sin. Åmo underviser i entreprenørskap, strategi- og økonomifag, og kvantitativ metode for bachelor., master og MBA studenter. Åmo har ledet flere forsknings- og undervisningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd. Hans forskningsinteresser inkluderer ledelse av store kulturprosjekter, entreprenørskap, innovasjon, entreprenørskapsutdanning, og statistiske metoder.

Dr. Evgueni Vinogradov, Forsker

Evgueni Vinogradov (Ph.D.) er en forsker ved Nord Universitet og en av gründere bak Bodø-basert IKT-selskap LOS Analytics AS. I 2009-2022 fungerte Evgueni som seniorforsker og forskningsleder på Nordlandsforskning i Bodø. Han har en rekke publikasjoner innenfor fagfeltene entreprenørskap, regional utvikling og reiseliv. Kvantitative metoder ligger til grunn for de fleste av Evguenis publikasjoner og forskningsprosjekter. Evgueni er ekspert i å utvikle agentbaserte simuleringer både for akademisk forskning og mer praktiske applikasjoner.

Dr. Lars Kolvereid, Professor emeritus

Lars Kolvereid (Ph.D.) var ansatt ved Nord Universitet fra 1985, som professor fra 1991 og ble pensjonist i 2022. Kolvereid har publisert rekke bøker mer enn 60 vitenskapelige artikler innenfor fagområder som ledelse, organisasjon og entreprenørskap. Han har vært med på en lang rekke forskningsprosjekter og veiledet 25 doktorander i Norge og flere andre land. I sin forskning legger han vekt på å kunne forklare og predikere fenomener som er spesielt relevante for individer og bedrifter og som har viktige praktiske implikasjoner.

Dr. Olga Iermolenko, Førsteamanuensis

Olga Iermolenko (Ph.D) jobber som førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Nord Universitet. Forskningspublikasjonene hennes omfatter spørsmål som ledelse av store sportskonstruksjonsprosjekter og organisering, evaluering og oppfølging av internasjonale prosjekter, som omskolering og sosial tilpasning av veteraner i Ukraina, endringer i ledelsesregnskap i sammenheng med overgangsøkonomier og næringsliv og utdanning på master- og ph.d.-nivå. Olga jobber med internasjonale utdannings- og forskningsprosjekter, med nasjonal så vel som internasjonal finansiering. Iermolenko underviser i regnskap og budsjettering, prosjektledelse og ledelseskontroll. Iermolenko fungerer som fagfelle for flere internasjonale tidsskrifter.

Dr. Oliver Henk, Postdoc

Oliver Henk har en Ph.D. i bedriftsøkonomi fra Handelshøgskolen, Nord Universitet med fokus på intern kontroll og risikostyring. I doktoravhandlingen fokuserte han på intern kontroll i interorganisatoriske relasjoner i ulike komplekse miljøer, som fiskeri- og helsesektoren, samt regnskapsbyråer. Oliver er spesielt interessert i bruk av tall og tallenes effekt på styringsmekanismer i situasjoner som involverer ikke-kvantifiserbare fenomener. Utover det er han interessert i sosiale forhold og organisatoriske endringer. Oliver har med sin forskning deltatt på flere forskningskonferanser og publisert internasjonalt.

Dr. Veronika Vakulenko, Førsteamanuensis

Veronika Vakulenko (Ph.D.) er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Nord Universitet. Hennes forskningsretninger er offentlig sektorledelse, spesielt offentlig regnskap, budsjettering, finans og revisjon, prestasjonsmåling og reformer. Hun foretrekker å bruke atferds- og institusjonsteoretiske perspektiver, men også å gjøre tverrfaglige studier. Vakulenko er spesielt interessert i Ukraina og andre utviklingsland med fremvoksende økonomier. Hun fungerer som referent for flere internasjonale tidsskrifter og er redaksjonsmedlem i et internasjonalt tidsskrift. I tillegg er hun aktivt engasjert i flere internasjonale prosjekter innen utdanning og praktisk forskning.

Dr. Aljona Nelaeva, Postdoc

Aljona Nelaeva arbeider med en doktorgrad i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen, Nord Universitet samtidig som hun er ansatt som forsker i prosjektet Monitor 2024. Hennes forskningsinteresser omfatter ledelse av små- og mellomstore bedrifter, spesielt innenfor kunnskapsutvikling og strategier på nasjonale og internasjonale markeder. I doktoravhandlingen bruker hun kvalitative metoder for å undersøke hvordan norske sjømateksportører håndterer utfordringer relatert til eksport. Aljona deltar aktivt på internasjonale forskningskonferanser og har begynt å publisere i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Aljona er også engasjert i nord-norske forskningsprosjekter, som Business Index North og Ungdom i Nord.

Dr. Anastasiya Henk, Førsteamanuensis

Anastasiya Henk (Ph.D.) er ansatt som førsteamanuensis i ledelse og strategi av digitalisering ved Handelshøgskolen, Nord Universitet. Hennes forskningsinteresser omfatter samspillet mellom mennesker og kunstig intelligens, strategier for digital markedsføring, forbrukeratferd, og prosessledelse. Anastasiya arbeider med forskjellige prosjekter med nasjonal og internasjonal finansiering. Blant annet er hun leder for et internasjonalt forskningsprosjekt som analyserer implementering av kunstig intelligens i offentlige tjenester. Forskningen hennes er publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter og hun gjennomfører fagfelleevalueringer for flere av disse.

Har du spørsmål eller kommentarer?