Forskningsprosjektet

Første fase

I første fase gjøres det en spørreundersøkelse blant nyutdannete og erfarne sykepleiere i regionene Nordland (Norge) og Västerbotten (Sverige). Måleinstrumenter brukes for sykepleiere å vurdere helserelatert livskvalitet, velbefinnende, stress, utbrenthet og jobbtilfredshet. Nyutdannede sykepleier i regionene blir intervjuet om deres behov for introduksjon og mentorskap. Datainnsamling gjennomføres gjennom fokusgruppeintervjuer i begge regionene. Individuelle intervjuer gjøres blant ledere for å undersøke deres behov for støtte i det å skape en helsefremmende arbeidsmiljø.

Andre fase

I andre fase og på basis av resultatene fra intervjuene, samt tidligere studier, utvikles det et felles mentorprogram gjennom workshops med nye og erfarne sykepleiere, ledere i begge regionene. Utifra resultatene fra workshops og tidligere studier utvikles et kurs for mentorer for å forberede og støtte dem. Frivillige mentorer, utifra visse kvalitetskriterier, inviteres inn til online workshops og introduseres i mentorprogrammet.

Tredje fase

I tredje fase gjennomføres det en intervensjon i sju måneder, fra oktober 2021 til april 2022. Dette gjennomføres ved et utvalg intervensjonsenheter, som måles ved ulike anledninger, for å kunne teste og vurdere mentorprogrammet. Effekten av mentorskapsprogrammet måles gjennom spørreskjemaundersøkelser blant nyutdannete sykepleiere ved intervensjonsenhetene. Disse gjennomføres ved tre tidspunkt: september/oktober-21, mai-22 og november/desember 22. Mål på effekt vil være helserelatert livskvalitet, velvære, stress og utbrenthet. Etter intervensjonene gjennomføres det oppfølgende fokusgruppeintervjuer med de nyutdannete sykepleierne (mentees) og mentorene. På basis av denne undersøkelsen vil modellen for mentorskap videreutvikles.