Praksismodellen

 

Modell for tverrprofesjonell samarbeidslæring i KoRiP

Deltakere

Tverrfaglig praksis i KoRiP involverer studenter, veiledere i praksis, samt vitenskapelig ansatte ved Nord universitet:

 • Studenter er helseprofesjonsstudenter (bachelor) ved Nord universitet: farmasi, paramedisin, sykepleie og vernepleie. 
 • Veiledere er praksisveiledere ved eksempelvis Sykehuset Namsos og Sykehusapoteket i Namsos.
 • Vitenskapelig ansatte er emneansvarlige for praksis og praksiskoordinatorer ved Nord universitet.

Læringsaktiviteter

 • Praksis: studentene deltar i ordinær praksis, altså praksis i følge sine bachelorprogram, og praksisperiodene har ulik start, lengde og læringsutbytter.
 • Møtepunkter: alle deltakere møtes digitalt to ganger:
  • Møtepunkt 1: foreberedelse med  presentasjoner og første møte i tverrfaglige grupper.
  • Møtepunkt 2: erfaringsutveksling med presentasjoner og diskusjoner
 • Tverrfaglig veiledning i grupper. Gruppene møtes digitalt tre ganger i løpet av KoRiP.
 • Hospitering ved behov. Dette kan være aktuelt for å få innblikk i tverrfaglige arenaer som studenten ellers ikke får kjennskap til i ordinær praksis. For eksempel kan dette være at farmasistudenter hospiterer på sykehus.

KoRiP utvikles ved hjelp av et aksjonsdesign, og innebærer både utvikling, testing og evaluering i løpet av prosjektperioden. 

Modellen som presenteres er en foreløpig beskrivelse etter testing og evaluering i 2022.