Åpent prosjektseminar på Samisk hus i Oslo

Velkommen til et seminar tilknyttet forskningsprosjektet INDHOME – Urfolk og hjemmets betydning for kulturell overlevelse: Kulturell resiliens mot effektene av kolonisering og assimilering. Dette er et prosjekt, finansiert av det samiske forskningsprogrammet i Norges forskningsråd. I dette prosjektet undersøker vi betydningen av hjemmet for kulturell overlevelse blant samer og inuit i Norge, Sverige, Danmark og Grønland. Da ser vi på både arkitektur, interiør, aktiviteter og boformer. Vi skal også undersøke hvordan bolig- og velferdspolitikken myndighetene førte bidro til å assimilere urfolk indirekte, fordi det kanskje ikke ble tatt hensyn til urfolks hverdagsliv og behov. Vi har et sammenliknende perspektiv der vi ser om det finnes likhetstrekk i hva slags bolig- og velferdspolitikk de ulike har ført, og effektene av denne. Et formål med prosjektet er å finne ut av hvordan folk har klart å ta vare på sin kultur på tross av vanskeligheter, både i fortid og nåtid, gjennom å skape et hjem hvor deres kultur kunne overleve. Vi vil gjøre kvalitative intervjuer, observasjoner, foto- og dokumentstudier av hjem og boligpolitikk.
Program:
1. Presentasjon av prosjektet ved prosjektleder Astri Dankertsen (Nord universitet) og introduksjon av medarbeidere
2. Et historisk tilbakeblikk
• Boligpolitikk i Sápmi og på Grønland ved prosjektmedarbeidere Astrid Marie Holand (Nord universitet), Inge Seiding (Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet), Astrid Nonbo Andersen (DIIS – Dansk institutt for internasjonale studier)
3. Hjemmets betydning for kulturell overlevelse i Sápmi ved prosjektleder Astri Dankertsen (Nord universitet) og prosjektmedarbeider Majken Paulsen (Nordlandsforskning). Empiriske eksempler fra Norge.
4. Presentasjon av PhD-stipendiater og masterstudent
5. Spørsmål og diskusjon
Mer om prosjektet kan leses på prosjektets nettside: https://site.nord.no/ihas/project-description/
Ønsker du å bli intervjuet i forbindelse med prosjektet, registrer deg gjerne her: https://nettskjema.no/a/289663

Kickoff-seminar for prosjektet med opptak

 

Vi gjennomførte 8.februar 2022 et åpent Kick-off seminar for prosjektet «Indigenous homemaking as survivance: Homemaking as cultural resilience to the effects of colonization and assimilation» (INDHOME).
I prosjektet INDHOME utforsker vi hvordan samisk og inuittisk skapning av hjem som hverdagspraksis er en form for kulturell motstand mot ettervirkningene av assim​​ilering, kolonisering og velferdspolitikk etter krigen, med særlig vekt på boligpolitikk. Selv om det finnes mye forskning på direkte assimileringspolitikk, har det blitt gitt mye mindre oppmerksomhet til velmenende velferds- og boligpolitikk og dens innvirkning på urfolkskultur.

I tillegg til å dele noen grunnleggende trekk angående historie, språk, kultur, velferd og politikk, er de skandinaviske landene like i den forstand at debattene om kolonisering stort sett har vært opptatt av kulturer og samfunn i tidligere kolonier i ikke-europeiske territorier. Dette «uskyldige» bildet har fortiet den interne koloniseringen og assimileringen av urfolk i de skandinaviske landene.

Vi mener derfor at fokus på utforming av hjem som kulturell praksis i forskning trenger oppmerksomhet, siden det er en praksis som eksisterer i skjæringspunktet mellom individuell handlekraft og større kulturelle, ontologiske og politiske strukturer.​

​Program:

12.00 -12.30​: Introduksjon ved prosjektleder Astri Dankertsen

12.30: Innledninger fra prosjektmedarbeidere:
Inge Seiding: Introduksjon til Grønland I moderniseringsperioden

Pause

13.15: Krister Stoor: “Lapp skal vara lapp” – Den svenske stats samepolitikk og dets betydning for samiske hjem i fortid og nåtid

13.45: Majken Paulsen: Samisk matproduksjon og hjemmets betydning

Pause

Inviterte innledere:

14.30: Asta Mønsted – «Sometimes we preserve things best by renewing them» – a presentation of the Inuulluni project and its relevance in today’s Greenland

15.00: Britt Kramvig – Det å lage seg et teoretisk hjem

15.30: Arnstein Brekke – Bygningsvern og samiske hus og hjem i Bodø-området

 

 

Deltakelse på konferanse om Forskningsrådets satsing på samisk forskning

Prosjektleder Astri Dankertsen presenterte prosjektet på Forskningsrådets konferanse om samisk forskning, som ble arrangert 25.november 2021. Satsingen SAMISK III, som INDHOME har fått finansering fra, har siden 2017 finansiert forskning som skal bidra til å utvikle ny kunnskap for at den samiske folkegruppen skal kunne sikre og utvikle språket sitt, kulturen sin og samfunnslivet sitt. Konferansen kan sees i sin helhet i opptak i videoen under.

Program:

 • 12:00 Velkommen
 • 12:05 Presentasjon av prosjekt: «Urfolkskunnskap, planlegging og beslutninger i miljøforvaltningen. Lokal forankring av konsekvensutredninger»Lena Gross
 • 12:20 Presentasjon av prosjekt: «Kva inneber det å ha tilgang til språkteknologi for urfolksspråk» Prosjektleder Trond Trosterud
 • 12:35 Presentasjon av prosjekt «Sannhet og forsoning i en demokratisk velferdsstat; samer, kvener/norskfinner og majoritetssamfunnet» Prosjektleder Eva Josefsen
 • 12:55 Presentasjon av prosjekt “Urfolk og hjemmets betydning for kulturell overlevelse» Prosjektleder Astri Dankertsen
 • 13:15 Pause
 • 13:30 Hvilke prioriteringer/fokusområder deres institusjon har/vil ha innenfor samisk forskning, både nåværende prioriteringer og for den kommende perioden? Torjer Andreas Olsen, Universitet i Tromsø – Senter for samiske studier. Laila Susanne Vars, Samisk høgskole
 • 14:00 Felles innlegg kunnskapsdepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • 14:15 Samisk forskning inn i en ny tidsalder: Grønt skifte og en ny verdensorden. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametinget
 • 14:30 Veien videre. Fung. porteføljestyreleder Marit Myrvoll
 • 14:45 Avslutning og veien videre. Områdedirektør Jesper Simonsen
 • 15:00 Konferansen avrundes