WE``

Engasjer deg!

Nå er alle verv i SON ledige! Hvis du vil gjøre Nord universitet til et bedre sted å være student, er dette den beste muligheten du har. Søknadsfristen er 6. mars, men dersom du ikke rekker denne kan du stille direkte under valget på årsmøtet 16. mars. Du vil da ikke bli vurdert av Valgkomitéen, men kan fortsatt bli valgt. Dersom du ønsker å vite mer om hvordan valg fungerer, kan du lese her. Nedenfor finner du hvilke roller man har mulighet til å søke på. Søknadsskjema finner du her eller nederst på siden. Dersom du har noen spørsmål kan du kontakte leder Simen August Randen på leder.sonord@so.nord.no eller på 94147232.

Styret i SON

Studentorganisasjonen Nord (SON) er det øverste studentpolitiske organet ved Nord universitet. SON jobber for å ivareta våre studenters interesser, og skal være deres talerør opp mot universitetet, studentsamskipnaden og andre aktører.

Leder

Leder lønnes i en 100% stilling

Leder er stemmen til alle studentene ved Nord universitet, og har hovedansvar for den daglige driften av organisasjonen. Som leder vil du ha kontinuerlig dialog med administrasjonen og ledelsen ved Nord universitet og Studentinord. Du vil få erfaring med ledelse og utvikling av organisasjonen, samt få muligheten til å reise på de ulike studiestedene og komme i kontakt med engasjerte studenter. Dette vervet vil gi deg en berikelse på din CV og du vil være en viktig person for alle studentene.

Nestleder

Nestleder lønnes i en 20% stilling

Nestleder er leders høyre hånd, og skal hjelpe til med leders gjøremål og være stedfortreder når leder er fraværende. Som nestleder så vil du ha kontinuerlig dialog med leder og andre studentengasjerte. Du vil få erfaring med organisasjonsarbeid og en innsikt og erfaring med lederverv. Dette vervet kan være en god måte å utvikle seg som studentengasjert.

Studentpolitisk ansvarlig (antas borte skoleår 24/25, dersom forslag går gjennom på årsmøte)

Studentpolitisk ansvarlig er bindeleddet mellom de studenttillitsvalgte og Studentorganisasjonen Nord. Du vil være ansvarlig for å ha tilstrekkelig dialog og samarbeid mellom sentralstyret og studentvalgte i råd og utvalg. Du vil også jobbe med utarbeidelser av resolusjoner og uttalelser. Dette vervet passer for deg som er interessert i studentpolitikk, og som ønsker å være med på dele dine meninger.

Informasjonsansvarlig (antas borte skoleår 24/25, dersom forslag går gjennom på årsmøte)

Informasjonsansvarlig jobber med å utforme ansiktet til organisasjonen. Du vil være ansvarlig for kommunikasjon internt og eksternt i organisasjonen, og våre nettsider og sosiale medier. Med et helt nytt nettsidesystem så vil du få trening i å utforme innlegg og å samkjøre nettsider og sosiale medier. Dette vervet passer for deg som er interessert i markedsføring og sosiale medier.

Fag- og læringsmiljøansvarlig (antas ny skoleår 24/25, dersom forslag går gjennom)

Vil honoreres av universitetet gjennom råd og utvalg, omtrent 500kr/t. Frivillig arbeid må påberegnes i tillegg til dette.

Fra skoleåret 24/25 vil fag- og læringsmiljøansvarlig erstatte studentpolitisk ansvarlig og informasjonsansvarlig, dersom styrets forslag går gjennom. Den viktigste oppgaven til fag- og læringsmiljøansvarlig vil være jobben som gjøres i de forskjellige råd og utvalgene den vil sitte i på universitetet (utdanningstvalget, læringsmiljøutvalget, internasjonalt utvalg og likestilling-, mangfold- og inkluderingsutvalget. Les mer om disse her.). Disse arenaene er et av stedene vi i studentdemokratiet har størst mulighet til å påvirke, og derfor blir dette en spennende og viktig rolle! Rollen vil i tillegg ha ansvar for at styret har god kommunikasjon med de andre studentrepresentantene i forskjellige råd og utvalg.

Råd og utvalg

Universitetsstyret er det øverste styringsorganet. Styret har ansvar for at virksomheten holder høy faglig kvalitet, og at universitetet blir drevet effektivt og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regelverk. Styret legger strategi, mål og resultatkrav for virksomheten, og skal og påse at driften er i tråd med dette. Styret er også ansvarlig for disponering av de økonomiske ressursene og for kontroll og rapportering.

Styret i Studentinords hovedoppgaver er å føre tilsyn med den daglige driften, og sørge for at bedriften har en forsvarlig organisering. Det er også styret som vedtar bedriftens budsjett og regnskap.

Utdanningsutvalget er et rådgivende og utøvende organ for universitetsstyret i saker som gjelder studier og utdanning.

Læringsmiljøutvalget planlegger og følger opp ulike tiltak som gjelder studentenes læringsmiljø på alle plan (fysisk, psykososialt, organisatorisk, digitalt, pedagogisk).

Internasjonalt utvalg ved Nord universitet skal stimulere til aktiviteter knyttet til internasjonalt arbeid ved fakultetene og blant studentene.

Nemnda for studentsaker behandler saker som fusk, plagiat, formelle feil ved eksamen og andre enkeltvedtak som angår studenten.

Skikkethetsnemnda har som oppgave å sikre legitimitet blant studentene. Nemda skal løpende gjennom hele studieåret foreta vurderinger i forhold til om studenter er skikket til å fullføre utdanningen sin. Dette gjelder i all hovedsak studenter som skal jobbe i omsorgsyrker som for eksempel læreryrket, og/eller helse- og sosialfaglige yrker. Nemdas vurdering av skikkethet skal være en helhetsvurdering som gjøres med hensyn til studentens personlige og faglige kvalifikasjoner, og som prioriterer studentenes og samfunnets sikkerhet først.

Ansettelsesutvalget er med å bestemme hvem som ansettes i de vitenskapelige stillingene ved universitetet.

Likestilling-, mangfold og inkluderingsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår likestilling, mangfold og inkludering. Utvalget skal være en ressurs for å fremme arbeidet med likestilling, mangfold og integrering på en god og helhetlig måte i institusjonen.

Komitéer

Valgkomitéen til Studentorganisasjonen Nord er med på å sikre at organisajonen får gode studenttillitsvalgte i tiden fremover. Som medlem av valgkomitéen så vil du være med på å finne og vurdere kandidater til valg som gjennomføres på årsmøtet og suppleringsvalg. Du vil være en viktig del i at organisasjonen utvikler seg. Dette vervet passer for deg som liker å komme i kontakt med studenter og som kan se andres egenskaper og vurdere disse opp mot spesifikke krav. Denne erfaringen kan komme godt med dersom du senere i arbeidslivet havner i ansettelsesprosesser, eller kan gjøre deg klar til ditt eget jobbintervju.

Kontrollkomitéen til Studentorganisasjonen Nord er med på å sikre at organisajonen følger styringsdokumentene. Som medlem av kontrollkomitéen så er du en trygghet for sentralstyret, og du kan gi råd og tolkninger av styringsdokumenter. Du vil være en viktig del i at organisasjonen opptrer på riktig måte. Dette vervet passer for deg som ønsker en innsikt i organisasjonsarbeid og kan lett kombineres med andre verv. Denne erfaringen kan komme godt med dersom du senere i arbeidslivet skal arbeide med tolkninger av vedtak eller andre offentlige dokumenter.

For mer informasjon om hvordan valget foregår, se vår guide

Husk at du kan alltids engasjere deg i noe på ditt lokale studiested. Ta kontakt med oss eller din lokale studentorganisasjon om du vil vite mer om mulighetene du har.