Råd, styrer og utvalg

Alle verv varer fra 1. juli til 31. juni, hvis ikke annet er spesifisert

Trykk her for å søke på ledige verv!

Universitetsstyret

2 faste representanter

2 vara

Representantene honoreres etter møtedeltakelse, og en årlig godtgjørelse

Møtehyppighet: Ca. 6-7 møter i løpet av året

Styret ved Nord universitet er det øverste styringsorganet. Styret har ansvar for at virksomheten holder høy faglig kvalitet, og at universitetet blir drevet effektivt og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regelverk. Styret legger strategi, mål og resultatkrav for virksomheten, og skal og påse at driften er i tråd med dette. Styret er også ansvarlig for disponering av de økonomiske ressursene og for kontroll og rapportering.

Mer informasjon om universitetsstyret

Styret i Studentinord

2 faste representanter

4 vara

Styret velger en styreleder og nestleder blant studentene, disse får ekstra godtgjørelse

Styreleder: 120 000kr i året

Nestleder: 55 000kr i året

Styremedlemmer: 3000kr i måneden

Møtehyppighet: Ca. 5 møter i løpet av året

Varighet: 2 år fra 1. mai 2023 til 30. april 2025

Som styremedlem i Studentinord har du direkte innflytelse på studentlivet til alle Nord- og Politihøgskolen Bodø-studenter. Studentene har flertall i styret, og både styrets leder og nestleder velges blant studentene. Du får omfattende kursing i styrearbeid gjennom styreperioden, og ikke minst verdifull erfaring for arbeidslivet.  Ta gjerne kontakt med nåværende studentrepresentanter hvis du har spørsmål om styrearbeidet.

Mer informasjon om styret i Studentinord

SEA-EU – Student council

2 faste representanter (1 for ett år, 1 for to år)

Representantene honoreres for møtetid og forberedelser etter statens satser

Møtehyppighet: En uke i løpet av semesteret, i tillegg til digitale møter ved behov

I 2022 gikk Nord universitet inn i en europeisk universitetsallianse med 8 andre universiteter spredd rundt i Europa. SEA-EU skal styrke det kystnære forsknings- og utdanningsfeltet, og sammen skal alliansen fremme andre sentrale samarbeidsområder som internasjonalisering, bærekraft, digital transformasjon, åpenhet og demokrati m.m. Siktemålet er å bli en internasjonal rollemodell for samhandling innen EU, og et viktig grep for alliansen er å heve forskningsaktiviteten.

Som representant i student council vil du samarbeide med 16 andre studenter fra Europa om å være studentstemmen i alliansen. Du vil dra på en reise i semesteret til ett av universitetene, og delta på digitale møter med de andre studentene.

Mer informasjon om SEA-EU

Utdanningsutvalget

5 faste representanter

5 vara

Representantene honoreres for møtetid og forberedelser etter statens satser

Møtehyppighet: Ca. 4 ganger i løpet av året

Utdanningsutvalget er et rådgivende og utøvende organ for universitetsstyret i saker som gjelder studier og utdanning. I utdanningsutvalget så gir du rektor råd i saker som gjelder godkjenning av studieplan for nye studietilbud over 30 studiepoeng. Utdanningsutvalget skal påse at kvalitetsarbeidet i institusjonen og kvalitetssikringssystemet blir fulgt opp og videreutviklet på en god og forsvarlig måte.

Mer informasjon om utdanningsutvalget

Læringsmiljøutvalget

5 faste representanter

5 vara

Representantene honoreres for møtetid og forberedelser etter statens satser

Møtehyppighet: 4 møter i året

Læringsmiljøutvalget (LMU) planlegger og følger opp ulike tiltak som gjelder studentenes læringsmiljø på alle plan (fysisk, psykososialt, organisatorisk, digitalt, pedagogisk).

Mer informasjon om læringsmiljøutvalget

Internasjonalt utvalg

2 faste representanter

2 vara

Representantene honoreres for møtetid og forberedelser etter statens satser

Møtehyppighet: Ca. 5 ganger i løpet av året

Internasjonalt utvalg (IU) ved Nord universitet skal stimulere til aktiviteter knyttet til internasjonalt arbeid ved fakultetene og blant studentene. Utvalget skal fungere både som pådriver for internasjonaliseringen av universitetet, og som informasjonskanal og møtested for ulike avdelinger, fakulteter og studenter.

Mer informasjon om internasjonalt utvalg

Nemnda for studentsaker

2 faste representanter

2 vara

Representantene honoreres for møtetid og forberedelser etter statens satser

Møtehyppighet: Varierende ut fra hvor mange klagesaker. Våren 2023 ble det avholdt 10 møter.

Alle utdanningsinstitusjoner under lov om universiteter og høgskoler er pålagt å opprette en egen nemnd for studentsaker, jf. uhl § 5-1. Nemnda for studentsaker behandler saker som fusk, plagiat, formelle feil ved eksamen og andre enkeltvedtak som angår studenten.

Mer informasjon om nemnda for studentsaker

Skikkethetsnemnda

2 faste representanter

Representantene honoreres for møtetid og forberedelser etter statens satser

Møtehyppighet: Møtes ved behov

Skikkethetsnemnda har som oppgave å sikre legitimitet blant studentene og sikre at studentene opplever rettssikkerhet, samtidig som den skal bidra til å beskytte samfunnet rundt oss. Nemda skal løpende gjennom hele studieåret foreta vurderinger knyttet til om studenter er skikket til å fullføre utdanningen sin. Dette gjelder i all hovedsak studenter som skal jobbe i omsorgsyrker som for eksempel læreryrket, og/eller helse- og sosialfaglige yrker. Nemdas vurdering av skikkethet skal være en helhetsvurdering som gjøres med hensyn til studentens personlige og faglige kvalifikasjoner, og som prioriterer studentenes og samfunnets sikkerhet først.

Mer informasjon om skikkethetsnemnda

Ansettelsesutvalget

1 fast representant

1 vara

Representantene honoreres for møtetid og forberedelser etter statens satser

Møtehyppighet: Faste digitale møter hver andre uke, utenom ferier

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger har delegert myndighet fra styret til å foreta ansettelse i alle undervisnings- og forskerstillinger, samt ansettelser i utdanningsstillinger og vitenskapelig assistenter. Utvalget vedtar andre forhold som angår arbeidsforholdet i disse stillingskategoriene, som tildeling av opprykk, permisjoner og forlengelser.

Likestillings-, mangfold- og inkluderingsutvalget

2 faste representanter

2 vara

Representantene honoreres for møtetid og forberedelser etter statens satser

Møtehyppighet: ca. 5 ganger i året

Likestilling-, mangfold- og inkluderingsutvalget oppnevnes av rektor og er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår likestilling, mangfold og inkludering. Utvalget skal være en ressurs for å fremme arbeidet med likestilling, mangfold og integrering på en god og helhetlig måte i institusjonen. Utvalgets formål er å fremme reell likestilling ved Nord universitet uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, livssyn, alder og seksuell orientering.

Mer informasjon om likestillings-, mangfold- og inkluderingsutvalget