Råd, styrer og utvalg

OVERSIKT OVER RÅD, STYRER OG UTVALG INNENFOR SON

Vil du være med og bidra til å forbedre hvordan studentene har det i dag? Vil du møte andre engasjerte studenter som har et brennende engasjement for det samme som deg, eller er glødende opptatt av tema som du kanskje ikke har kunnet noe om? 

Dersom du ønsker å skape en forandring eller føler du har noe å bidra med, så kontakt gjerne studentrepresentantene i de ulike råd, styrer og utvalg. Oversikt og beskrivelsene av rådene, styrene og utvalg finner du nedenfor. 


Du kan også bli en del av laget! Ledige verv ligger i menylinjen under Engasjer deg

Studentorganisasjonen Nord (SON) velger hvert år et nytt sentralstyre, samt studentvalgte til ulike råd og utvalg ved universitetet, i tillegg til studentrepresentanter til styrene på Nord universitet og Studentinord. Det velges også kontrollkomité og valgkomité. Disse representantene velges på årsmøtet som finner sted på våren. På forhånd vil verv utlyses og søknader behandles av valgkomiteen, som legger frem sin innstilling under årsmøtet.

Nord har mange engasjerte og dyktige studenter – vi trenger alltid flere på laget! Enten du interesserer deg mest for studentvelferd, å arrangere ulike arrangementer eller det er politiske organer, så finnes det en rekke muligheter for deg som er student. Ved å engasjere deg får du også erfaring som i mange tilfeller er veldig relevant for dine studier og fremtidig arbeidsliv. Du får muligheten til å utvikle deg selv, dine ferdigheter og kompetanse.

OVERSIKT OVER STUDENTREPRESENTANTER I STUDIEÅRET 2023-2024: 

Universitetsstyret

Styret ved Nord universitet er det øverste styringsorganet. Styret har ansvar for at virksomheten holder høy faglig kvalitet, og at universitetet blir drevet effektivt og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regelverk. Styret legger strategi, mål og resultatkrav for virksomheten, og skal og påse at driften er i tråd med dette. Styret er også ansvarlig for disponering av de økonomiske ressursene og for kontroll og rapportering.

Faste representanterVararepresentanter (personlig)
Chanice Sørlie Johansen:
chanice.s.johansen@student.nord.no
Velges høst 2023
Håvard Dragland:
havard.dragland@student.nord.no
Peter Håland Sabbasen
peter.h.sabbasen@student.nord.no

Styret i Studentinord

Styrets hovedoppgaver er å føre tilsyn med den daglige driften, og sørge for at bedriften har en forsvarlig organisering. Det er også styret som vedtar bedriftens budsjett og regnskap.

Faste representanter Vararepresentanter (rekkefølge)
Emelie Johanne Johansen (til 2024):
emelie.j.johansen@student.nord.no  
Anna-Viktoria Bjørsvik:
anna.v.bjorsvik@student.nord.no 
Agnes Tyger Capon (til 2025):
agnes.t.capon@student.nord.no
Tor-Arne Sandstrak:
tor.a.sandstrak@student.nord.no
Vilde Gjevestad (til 2024):
vilde.gjevestad@student.nord.no
Balder Storstad:
balder.s.storstad@student.nord.no
Adrian Kirkeby Reftun (til 2024):
adrian.k.reftun@student.nord.no

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget er et rådgivende og utøvende organ for universitetsstyret i saker som gjelder studier og utdanning.

Faste representanterVararepresentanter (rekkefølge)
Emilie Kardel
emilie.kardel@student.nord.no
Hanna Mary Pettersen
hanna.m.pettersen@student.nord.no
Amalie Moen Eidet
amalie.m.eidet@student.nord.no
Lina Johansen
lina.k.johansen@student.nord.no
Gustav Skoglund
gustav.e.skoglund@student.nord.no
Simen August Randen
simen.a.randen@student.nord.no
Benedicte Verdal Lunde
benedicte.v.lunde@student.nord.no
Julie Antonsen
julie.e.antonsen@student.nord.no

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) planlegger og følger opp ulike tiltak som gjelder studentenes læringsmiljø på alle plan (fysisk, psykososialt, organisatorisk, digitalt, pedagogisk).

Faste representanterVararepresentanter (rekkefølge)
Marie Vestad:
marie.b.vestad@student.nord.no
Emilie Kardel
emilie.kardel@student.nord.no
Lina Johansen:
lina.k.johansen@student.nord.no
Peter Håland Sabbasen
peter.h.sabbasen@student.nord.no
Hallvard Nøstdahl
hallvard.nostdahl@student.nord.no
Kevin André Dybfest Jørgensen:
kevin.a.jorgensen@student.nord.no
Hanne Elisabeth Arntsen
hanne.e.arntsen@student.nord.no
Julie Svarthaugen:
julie.d.svarthaugen@student.nord.no
Pål Inge Johansen
pal.i.johansen@student.nord.no

Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg (IU) ved Nord universitet skal stimulere til aktiviteter knyttet til internasjonalt arbeid ved fakultetene og blant studentene.

Faste representantVararepresentant
Anna-Viktoria Bjørsvik:
anna.v.bjorsvik@student.nord.no 
Md Asif Islam Shuvo:
md.a.shuvo@student.nord.no
Yun Victoria Imislund:
yun.v.imislund@student.nord.no
Adéla Grofová
adela.grofova@student.nord.no

Nemnda for studentsaker

Alle utdanningsinstitusjoner under lov om universiteter og høgskoler er pålagt å opprette en egen klagenemnd, jf. uhl § 5-1. Nemnda for studentsaker behandler saker som fusk, plagiat, formelle feil ved eksamen og andre enkeltvedtak som angår studenten.

Faste representanterVararepresentanter (personlig)
Marie Vestad:
marie.b.vestad@student.nord.no
Anniken Furholt Andersen:
anniken.f.andersen@student.nord.no
Stine Sæthre:
stine.sathre@student.nord.no
Edward Glorud Sveen
edward.g.sveen@student.nord.no

Skikkethetsnemnda

Skikkethetsnemnda har som oppgave å sikre legitimitet blant studentene og sikre at studentene opplever rettssikkerhet, samtidig som den skal bidra til å beskytte samfunnet rundt oss. Nemda skal løpende gjennom hele studieåret foreta vurderinger i forhold til om studenter er skikket til å fullføre utdanningen sin. Dette gjelder i all hovedsak studenter som skal jobbe i omsorgsyrker som for eksempel læreryrket, og/eller helse- og sosialfaglige yrker. Nemdas vurdering av skikkethet skal være en helhetsvurdering som gjøres med hensyn til studentens personlige og faglige kvalifikasjoner, og som prioriterer studentenes og samfunnets sikkerhet først.

Faste representanter
Vilde Gjevestad:
vilde.gjevestad@student.nord.no
Tom Espen Andersen:
tom.e.andersen@student.nord.no

Ansettelsesutvalget

Ansettelsesutvalget 

Fast representantVararepresentant
Vilde Gjevestad:
vilde.gjevestad@student.nord.no
Tom Espen Andersen:
tom.e.andersen@student.nord.no

Likestilling-, mangfold og inkluderingssutvalget

Likestilling-, mangfold- og inkluderingsutvalget oppnevnes av rektor og er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår likestilling, mangfold og inkludering. Utvalget skal være en ressurs for å fremme arbeidet med likestilling, mangfold og integrering på en god og helhetlig måte i institusjonen. Utvalgets formål er å fremme reell likestilling ved Nord universitet uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, livssyn, alder og seksuell orientering.

Faste representanterVararepresentanter
Erik Høydalsvik:
erik.hoydalsvik@student.nord.no
Ida Lian Glein
ida.l.glein@student.nord.no
Amalie Moen Eidet
amalie.m.eidet@student.nord.no

Mer informasjon om noen av styrene, råd og utvalgene: https://www.nord.no/no/om-oss/rad-og-utval/Sider/default.aspx