Kommende hendelser

Populære sider

Parallelle sesjoner 1

Konferansens papers (P), workshops (W) og show & tells (S) er organisert i fem forskjellige tråder, som på hver sin måte adresserer konferansens hovedtema. Du kan velge på tvers av trådene for å få forskjellige perspektiver på konferansens hovedtema, eller velge å fordype deg i ett perspektiv. Trådene er:

Tråd 1: Mangfold

Denne tråden vektlegger mangfold i form av mangfoldige studenter og mangfoldige studiesteder. Vi ser på studenter som faller utenfor det faglige miljøet og underrepresenterte grupper i spesifikke utdanninger og i høyere utdanning generelt. Hvilke grep som kan tas for å styrke studentenes faglige og sosiale tilhørighet og deres muligheter for suksess i høyere utdanning ses også på, med vekt på det mangfoldet av studenter som er i høyere utdanning i dag.

Tråd 2: Faglig + Sosial tilhørighet = sant?

I denne tråden belyser vi utfordringer knyttet til samspillet mellom faglig og sosial tilhørighet. Vi tar frem konkrete problemstillinger for eksempel knyttet til nettstudentene og hvordan de hører (ikke) til et faglig og sosialt fellesskap, og hvorvidt faglig og sosial tilhørighet er i det hele tatt tilstrekkelig for å hjelpe studentene oppnå suksess i høyere utdanning. Samtidig ser vi også på konkrete grep utenfor og i forelesningssalen som kan bidra til å skape faglig og sosial tilhørighet, som studentdrevne læringshub og grupperinger av studenter i undervisningssammenheng.

Tråd 3: Læringsmiljø

Begrepet Læringsmiljø kan vurderes fra forskjellige vinkler, som fysisk, digitalt, organisatorisk, psykososialt og pedagogisk. I denne tråden har vi lagt spesielt vekt på det fysiske og psykososiale læringsmiljøet og samspillet mellom disse, i tillegg til det digitale-pedagogiske læringsmiljøet.

Tråd 4: Studenten i fokus

Denne tråden har studenten i fokus med vekt på mentorordninger, studentassistenter og læringsassistenter. Her er studentene selv sentrale aktører i det å inkludere andre, hjelpe medstudenter oppnå mestring og bedre psykisk helse, motvirke frafall og bidra til et trygt og godt læringsmiljø.

Tråd 5: Førsteåret 

Førstesemester er et særlig viktig tema og har følgelig også fått plass på denne årskonferansen. Denne tråden er viet full og helt til førstesemesteret, hvor vi belyser organisatoriske grep for å fremme faglig og sosial tilhørighet og problemstillinger innenfor konkrete fagområder som også har gjenkjennelige trekk fra mange utdanninger. I tillegg har vi fokus på det delte ansvaret mellom lærested, samskipnad og studenter for at flest mulig førsteårsstudenter skal oppleve å ha det bra som ny student.

Man kan kun velge en tråd pr parallelle sesjon: 

Tråd 1 Tråd 2 Tråd 3 Tråd 4 Tråd 5

P4

P30

S1, S5, S25

(man deltar på alle tre i denne tråden)

W33

P3

Rom R93 Rom R90 Rom R3 Rom R4 Rom R7

P4: Språkveileder – studenter med norsk som andrespråk

Studenter med norsk som andrespråk kan oppleve utfordringer med norsk språk i møte med høyere utdanning. Akademisk språk kan være krevende for alle studenter, og når det i tillegg blir på et andrespråk kan det føre til ekstra utfordringer. Vi ønsker å dele erfaringer bla fra drop-in språkveiledning og hvordan imøtekomme studentenes behov uten at det virker stigmatiserende.

ved Hanne Andersen-Steinsland og Marianne Tønnesen, Universitetet i Agder.

P30: Faglig og sosial tilhørighet hos nettstudenter – foreløpige resultater fra en kvalitativ studie

Foredragsholder presenterer foreløpige funn fra en kvalitativ studie om nettstudenters opplevelse av å (ikke) høre til i et faglig og sosialt fellesskap, samt hvilke ønsker de har knyttet til en slik deltagelse. Gjennom semistrukturerte intervjuer utforskes blant annet hvilke muligheter eller begrensninger fleksibilitet i utdanningstilbudet gir for faglig og/eller sosial samhandling.

ved Helga Fjærvoll, Oslo Nye Høyskole.

S1: «Et hjem på campus» – Presentasjon av rehabilitering av gammelt undervisningsbygg på UiB med mål om å styrke studentenes læring og faglig-sosiale identitet og tilhørighet. 

UiB har nylig rehabilitert undervisningsbygget Ulrike Pihls hus – en skolebygning fra 1906 – med intensjon om at en intim blanding av steder for studentaktiv undervisning og steder for selvstudier vil styrke studentenes læring og  faglig-sosiale identitet og tilhørighet. Vi presenterer prosjektet, diskuterer intensjonene og presenterer en før/etter telling av antall studenter på huset.

ved Ivar Nordmo, Universitetet i Bergen.

S5: Tiltak for levende campus – Campusverter

Campusverter er en pilot i samarbeid mellom to fakultet ved NTNU. Hovedoppgavene til Campusvertene er tiltak som gjør det mer attraktivt å være på campus. Vi vil, sammen med våre Campusverter, presentere tiltaket, aktiviteter vi har gjennomført og hvordan våre Campusverter har jobbet.

Caroline Nilstad, Liva Rindom Tofte, Thomas Vikestad Kalvik og Trygve Grønseth Larsen, Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) ved NTNU.

S25: Studentmøteplass på campus Gjøvik

Et Flerbruksareal på NTNU Gjøvik har fått seg et realt løft, og blitt til en hyggelig og sosial møteplass for studentene på campus. Møteplassen har fått navnet G-lounge, og der kommer det til å skje mye fremover.

En gjennomgang av arbeidsprosessen fra idè til realitet, med bildevisning før og nå.

ved Einar Skare, Dorthe Ødegaard Benckert, Hanna Lønstad og Andreas Hagen, Sit og NTNU i Gjøvik.

W33: Studenten først og fremst – hva kan vi sammen gjøre for å skape gode studentliv?

Presentasjon av funn fra masteroppgave om studenters opplevelse av studietiden:
– Presentere hva studentmedvirkning i form av studenter som jobber med og for studenter kan ha å si for å skap trygge og gode læringsarenaer (sosial og faglig trygghet) – gir et eksempel fra læringsassistentrollen
– Kort knytte dette til samtalegruppen omkring livsmestring (rød tråd mellom dette og funnene fra masteroppgaven)
-Åpne opp for refleksjon, diskusjon rundt tematikken studenter og deres livskvalitet, studentmangfold og høyere utdanning, faglig og sosial tilhørighet

ved Tamra Coward, NTNU

P3: Studentenes erfaringer med hva som fremmer mental helse i studietiden- et Phd- prosjekt.

Dette Phd- prosjektet har hatt som mål å bidra med strukturert kunnskap om hva som fremmer mental helse i studietiden. Prosjektet består av tre studier. En om førsteårs- studenter, en om studenter under COVID, og en analyse av studenters narrativer om hva som har betydning i studietiden.

ved Anne Skoglund, NTNU.