Historie

Prosjektperiode
9. januar 2015 var over 60 deltagere fra 20 læresteder og samskipnader samlet i Bergen. Hensikten var å drøfte utfordringene med det store frafallet i høyere utdanning og muligheten for å opprette et nettverk for deling av kompetanse.

Det ble der enighet om å nedsette et interimsstyre som skulle utarbeide et mer detaljert forslag til hvordan et slikt nettverk kunne organiseres og finansieres. Interimstyret la frem sitt forslag i november 2015. Deretter fulgte en periode med formelle avklaringer hvor blant annet ordet nettverk ble endret til prosjekt før det ble det sendt ut en formell invitasjon i månedsskifte juni/juli 2016 til alle læresteder og samskipnader i Norge med 15. september 2016 som frist til å svare om de ønsket å bli med.

Prosjektet Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning startet formelt opp 01.01.2017 med en prosjektperiode ut 2019.

Nettverksperiode
Prosjektet ble evaluert av NORCE og etter Evalueringssamlingen i juni 2019 bestemte daværende Styringsgruppen, sammen med medlemsinstitusjonene og delstillingene i prosjektet, for at prosjektet skulle fortsette som et nettverk med noen endringer. Dette førte til at Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning startet formelt opp 01.01.2020, med følgende medlemsinstitusjoner påmeldt hittil.

01.01.2022 ble sekretariatet til nettverket flyttet fra Universitetet i Bergen til Nord universitet. Nettverket har i 2022 markert seg enda sterkere i sektoren spesielt gjennom sine mange digitale og fysiske seminar. Det har også i 2022 vært fokus på å bygge opp nettverkets eierside for å sikre kompetanse og økonomisk drift av nettverket. Pr. 01.01.2023 har nettverker 20 medeiere som er universitet, høgskoler og samskipnader i Norge.