Sekretariatet

Nettverket er satt opp med egne stillingsressurser og et eget budsjett for å sikre en kontinuerlig drift innenfor nettverksperioden, et likt tilbud til alle læresteder, en mulighet for alle læresteder til å være med og ikke minst sikre riktig kompetanse til å drive nettverket.

Sekretariatets relasjon til Styringsgruppen

  • Bistå Styringsgruppen slik at denne kan ivareta sitt ansvar og sine oppgaver
  • Koordinere aktivitetene og gi Styringsgruppen jevnlig informasjon om arbeidets
  • Forberede og legge frem saker til møter i Styringsgruppen
  • Ivareta det operative ansvaret for intern kommunikasjon og informasjon i vedtatt kommunikasjonsplan
  • Arrangere årlige samlinger for Ressurspersonene
  • Foreslå og kvalitetssikre aktiviteter opp mot prosjektets overordnede mål, mandat og fremdriftsplaner
  • Foreta avklaringer med Styringsgruppen om problemstillinger og uavklarte spørsmål i forbindelse med rammer trukket opp av Styringsgruppen
  • Bistå Styringsgruppen med planlegging, skriving og design av prosesser relatert til framdriften i arbeidet
  • Ivareta det operative arrangementsansvaret for aktiviteter vedtatt av Styringsgruppen (f.eks. konferanser og arbeidsseminar)

June Borge Doornich 
Sekretariatsleder

Ansvar for daglig drift av nettverket og oppfølging av øvrige stillinger. Bidra med innlegg på nettsidene, moderere og svare på spørsmål i diskusjonsforum. Initier aktiviteter i tråd med de prioriteringene Styringsgruppen legger opp til. Søke å hente inn midler fra andre bidragsytere og sponsorer. Doornich er i resterende 50% av stillingen førsteamanuensis ved Handelshøgskolen Nord  

Karoline Amundsen Wik
Administrativt ansvarlig

Sekretær for styringsgruppen og ansvarlig for å utforme saksforelegg til møtene i Styringsgruppen. Bidra under planlegging og gjennomføring av arbeidsseminar, nettsamlinger og konferanser. Administrering av medlemssystemet og oppfølging studentmedarbeidere. Wik er i sine resterende 25% ansatt i studiedirektørens stab ved Nord universitet.

Studentmedarbeidere
Nettverket vil i stor utstrekning engasjere studenter til å bistå med ulike oppgaver rundt nettsider, arbeidsseminar, konferanser mm. Hvilke læresteder studentene er fra vil variere fra arrangement til arrangement og oppgaven de skal løse.

Benytt e-posten post@studenterssuksess.no ved henvendelser.