Kommende hendelser

Populære sider

Styringsgruppen

Følgende Styringsgruppe er oppnevnt for 2022:

Ole-Jørgen Torp            Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Studiedirektør
Eline Stenseth                             Norges arktiske studentsamskipnad       Sjef Helse
Ingvild Lorentzen                        UiT – Norges arktiske universitet Seniorrådgiver
       Norsk studentorganisasjon NSO   Fag-og læringsmiljøpolitisk ansvarlig

 

Anne Linn Strøm-Erichsen Handelshøyskolen BI Administrasjonsleder
Jenny Bremmer

(leder styringsgruppen)

NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Avdelingssjef for studenttjenester

Styringsgruppens oppgaver

 • har det overordnede ansvar for planlegging, styring og ledelse av arbeidet i
  nettverket.
 • skal utøve sin funksjon med de midlene nettverket disponerer og innenfor
  rammene gitt i dette grunnlagsdokumentet.
 • kan gjøre endringer i dette grunnlagsdokumentet dersom de finner mangler
  eller formuleringer som ikke er til beste for nettverket, eller som ikke lenger samsvarer med de
  faktiske forhold.
 • kan ikke gjøre endringer i grunnlagsdokumentet som på noen måte binder
  opp de eiende organisasjonene uten at de eiende organisasjonene skriftlig har akseptert
  forslaget.
 • Det forventes at styringsgruppen sikrer at nettverket kontinuerlig videreutvikler sitt tilbud.
  Styringsgruppen møtes minst to ganger i året.

 

Valg av leder i Styringsgruppen og hvordan vedtak fattes

 •  Styringsgruppen velger ny leder hvert andre år. Alle representanter i Styringsgruppen
  fra betalende organisasjoner kan velges som leder.
 • Styringsgruppen er vedtaksdyktige ved 4 møtte representanter.
 • Styringsgruppen fatter vedtak ved prinsippet om alminnelig flertall.
 • Styringsgruppens leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

 

Personer og institusjoner i styringsgruppen

Styringsgruppen består av seks representanter, inkludert en student oppnevnt av Norsk studentorganisasjon (NSO). Lærestedene som er med i nettverket (eiere) har tilsammen fire representanter i Styringsgruppen. Det er viktig at Styringsgruppens sammensetning i størst mulig grad representerer variasjonen i høyere utdanning. Eksempelvis bør både tradisjonelle disiplinfag og profesjonsutdanninger være representert i Styringsgruppen. Studentsamskipnadene skal ha en representant i Styringsgruppen. Styringsgruppen velges for to år av gangen slik at to av gruppens medlemmer sitter ytterligere to år for å sikre kontinuitet.

Ønskede kvalifikasjoner for representanter i Styringsgruppen:

 • har innsikt i tiltak for økt gjennomføring, bedre resultat, økt trivsel og bedre psykisk
  helse for studentene.
 • har kunnskap om arbeid som foregår i egen organisasjon som er relevant for nettverket.
 • har kontakt med ledelsen i organisasjonen.

Viser det seg et behov, eller interesse for at andre personer eller organisasjoner bør få
observatørstatus, vurderes dette av Styringsgruppen.