Om nettverket

Nettverket skal tilrettelegge for kompetansedeling på forhold som kan bidra til bedre gjennomføring, resultat, trivsel og god psykisk helse for studenter innen høyere utdanning. Fokuset skal i hovedsak ligge på læringsmiljøet og rammene rundt undervisningen. Nettverket skal jobbe for å fremme samarbeid og innsikt på tvers av institusjoner, fag og profesjoner. Aktivitetene er forskningsbaserte, men skal først og fremst ha en praktisk tilnærming ved deling av arbeidsmåter og tiltak.

Les vårt grunnlagsdokument her!