Kommende hendelser

Populære sider

Parallelle sesjoner 4

Konferansens papers (P), workshops (W) og show & tells (S) er organisert i fem forskjellige tråder, som på hver sin måte adresserer konferansens hovedtema. Du kan velge på tvers av trådene for å få forskjellige perspektiver på konferansens hovedtema, eller velge å fordype deg i ett perspektiv. Trådene er:

Tråd 1: Mangfold

Denne tråden vektlegger mangfold i form av mangfoldige studenter og mangfoldige studiesteder. Vi ser på studenter som faller utenfor det faglige miljøet og underrepresenterte grupper i spesifikke utdanninger og i høyere utdanning generelt. Hvilke grep som kan tas for å styrke studentenes faglige og sosiale tilhørighet og deres muligheter for suksess i høyere utdanning ses også på, med vekt på det mangfoldet av studenter som er i høyere utdanning i dag.

Tråd 2: Faglig + Sosial tilhørighet = sant?

I denne tråden belyser vi utfordringer knyttet til samspillet mellom faglig og sosial tilhørighet. Vi tar frem konkrete problemstillinger for eksempel knyttet til nettstudentene og hvordan de hører (ikke) til et faglig og sosialt fellesskap, og hvorvidt faglig og sosial tilhørighet er i det hele tatt tilstrekkelig for å hjelpe studentene oppnå suksess i høyere utdanning. Samtidig ser vi også på konkrete grep utenfor og i forelesningssalen som kan bidra til å skape faglig og sosial tilhørighet, som studentdrevne læringshub og grupperinger av studenter i undervisningssammenheng.

Tråd 3: Læringsmiljø

Begrepet Læringsmiljø kan vurderes fra forskjellige vinkler, som fysisk, digitalt, organisatorisk, psykososialt og pedagogisk. I denne tråden har vi lagt spesielt vekt på det fysiske og psykososiale læringsmiljøet og samspillet mellom disse, i tillegg til det digitale-pedagogiske læringsmiljøet.

Tråd 4: Studenten i fokus

Denne tråden har studenten i fokus med vekt på mentorordninger, studentassistenter og læringsassistenter. Her er studentene selv sentrale aktører i det å inkludere andre, hjelpe medstudenter oppnå mestring og bedre psykisk helse, motvirke frafall og bidra til et trygt og godt læringsmiljø.

Tråd 5: Førsteåret 

Førstesemester er et særlig viktig tema og har følgelig også fått plass på denne årskonferansen. Denne tråden er viet full og helt til førstesemesteret, hvor vi belyser organisatoriske grep for å fremme faglig og sosial tilhørighet og problemstillinger innenfor konkrete fagområder som også har gjenkjennelige trekk fra mange utdanninger. I tillegg har vi fokus på det delte ansvaret mellom lærested, samskipnad og studenter for at flest mulig førsteårsstudenter skal oppleve å ha det bra som ny student.

Man kan kun velge en tråd pr parallelle sesjon: 

Tråd 1 Tråd 2 Tråd 3 Tråd 4 Tråd 5

P28

P24

W7

W2

P34

Rom R7 Rom R93 Rom R3 Rom R4 Rom R90

P28: Hva slags effekt har mentorordning på studentenes læringsmiljø?

Paper-presentasjonen vil legge frem resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført blant førsteårsstudenter på UiB februar i 2022. Undersøkelsen har sett på virkningen mentorordninger har på studentenes helhetlige læringsmiljø, basert på ni arbeidshypoteser.

ved Mia Milde, Universitetet i Bergen.

P24: Gruppeveiledning for ergoterapistudenter i praksis – GREP-modellen, og refleksjoner knyttet til studenters faglige og sosiale tilhørighet.

Presentere utviklingen av modellen Gruppeveiledning for Ergoterapistudenter i Praksis (GREP) og hvordan GREP i dag er integrert i praksisemnene ved ergoterapeututdanningen OsloMet. Samt refleksjon i forhold til studenters faglige og sosiale tilhørighet og hvordan GREP kan bidra til å skape et stimulerende læringsmiljø i tett samarbeid mellom utdanning og praksis.

ved Mali Melhus og Lene Fogtmann Jespersen, OsloMet – storbyuniversitetet.

W7: Hva skaper gode studentliv? Presentasjon av det nasjonale pilotprosjektet IME

IME har samlet inn over 600 erfaringer fra studentene i Trondheim, og disse har vi fortolket sammen med studenter og ansatte ved NTNU og Sit. Vi kan bidra på mange ulike måter, så inviterer dere til dialog om hva som passer best. Men foreslår en presentasjon av IME som prosjekt (med bakgrunn, mål og resultater), og så en workshop der deltakerne selv kan lese, reflektere og diskutere erfaringer.

ved Siri Bjaarstad, Sit / StudyTrondheim

W2: Mentorere i grupper? – Hva trenger vi i verktøykassen?

To planlagte bøker om mentorering i grupper blir skissert, og deltagerne skal diskutere form og innhold. Målet er å gi deltagerne en helhetlig skisse til hva som kreves for å starte opp og drive en slik mentorordning, og forfatteren innspill fra kolleger, slik at bøkene blir relevante og anvendelige.

ved Harald Åge Sæthre, Haas1.no

P34: Kommunikasjon mellom mentorer og mentees – trygghet og grundlag for læring

Et formelt mentorprogram kan være en god anledning for studenter til å lære om aktiv konstruktiv kommunikasjon, som er en forutsetning for faglig og sosial inkludering. Vi tenker oss at dette kan oppnås via erfaringsbasert læring ved at programmet legges opp med både praktisk trening i kommunikasjon og systematisk refleksjon over balansegangen mellom nytte og medmenneskelighet.

ved Katrine Biering Sonnenschein, Handelshøgskolen BI