Kommende hendelser

Populære sider

Keynote: Å involvere studenter er vinn-vinn for alle

SE PRESENTASJONEN

Leif Bryngfors fra Universitetet i Lund (Sverige) som «keynote» på konferansen.
Engelsk beskrivelse står lenger ned.

Tid og sted: 9. desember like etter åpning av konferansen – Plenumsal A5

Leif snakket om:

Att involvera studenterna inom Högre utbildning – Ett vinnande koncept för alla inblandade
Att se studenter som medarbetare blir ett sätt att skapa en lärandemiljö som främjar delaktighet, ansvar och växande. I en strävan att uppnå detta måste Universitetet erbjuda sina studenter att själva få göra egna akademiska och sociala erfarenheter.
Studenter som får bidra, baserat på deras intresse och förmåga, känner en större delaktighet med utbildningen. Genom att skapa möjligheter att aktivt delta medverkar man också till att förändra studenters beteende från att vara en passiv konsument till att bli en aktiv medproducent som i större utsträckning tar ansvar för sitt eget lärande.
Att under sin studietid få tillägna sig andra värdefulla erfarenheter och kunskaper vid sidan av de akademiska färdigheterna förberedes studenterna bättre för yrkeslivet och gör dem också till bättre framtida ledare.

Leif Bryngfors är Chef för det Europeiska SI-PASS-centret förlagt till Lunds Universitet i Sverige. Supplemental Instruction (SI) eller Peer Assisted Study Session, kan översättas med samverkansinlärning, är en pedagogisk modell med global spridning, vars syfte är att förhindra avhopp och stärka studenternas studieförmågor och förbättra resultaten. Europeiskt Centrum för SI-PASS är ett av fem centrum i världen med uppdraget att informera, utbilda och utvärdera SI-program. Leif är också chef för det Regionala SI-programmet (ett program som arbetar med samverkan mellan universitet och skolor) som finns i över 20 kommuner, sex högre lärosäten i södra Sverige och runt 30 gymnasieskolor och 10 högstadieskolor. Leif är projektledare i Sverige för det internationella programmet Bridge to Employment (BTE) som i samarbete med skolor, arbetsgivare och universitet arbetar för att hjälpa elever att bygga en stark framtid inom STEM2 området (Science, technology, engineering, and mathematics and manufacturing) Leif är en certifierad utbildare för Supplemental Instruction och är också ledamot i ett antal styrelser, t ex INCLUDE, som är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering inom högre utbildning, även ledamot av den Rådgivande styrelsen vid Malmö Universitet för ett ökat breddat deltagande, styrelseledamot i den Internationella SI-styrgruppen, styrelseledamot i det internationella nätverket International Academic Peer Learning (IAPL) och i Ocean Academy vid Lunds Universitet som arbetar för att öka medvetenheten om problem och möjliga lösningar i förhållande till havet.

***

Involving students in Higher education – A win win situation
Seeing students as partners is a way off creating a learning community that foster Inclusiveness, Responsibility and Growth, as a University to achieve that will need to provide both academic and social experience for their students. Involving students contributing based on their interest and ability, make them feel Belonging to the Institution. Actively involving is also a way of changing student behavior from a passive consumer to active producer that take responsibility for his or her own learning. A possibility to learn other valuable skills equally alongside with academics skills will broaden the student experience and make, them a better leader of tomorrow.

Leif Bryngfors is the Director for the European SI-PASS center at Lund University, Sweden. Supplemental Instruction (SI) or Peer Assisted Study Session is an academic support model with large international prevalence with the purpose of preventing dropouts and strengthen students’ study abilities and results. The European Centre for SI-PASS are one of five centers worldwide with the mission to inform, train and evaluate SI-programs. He is also Director for the Regional SI program (working with the collaboration between Universities and Schools) across over 20 municipalities, six HEIs in southern Sweden, around 30 upper secondary schools and 10 lower secondary schools. Leif is Site Coordinator on the Bridge to Employment program that helps young people build solid futures and works with schools, employers and universities to encourage take-up of STEM-related subjects. Leif is a Certified trainer for Supplemental Instruction an also a member of a number of Boards. INCLUDE, a national network working with widening participation in higher education, also a board member of the Advisory board at Malmö University for, Widening participation. Board member of the International SI steering committee. Board member of International Academic peer learning (IAPL) and the Ocean Academy based at Lund University, which works to raise awareness of problems and potential solutions in relation to the ocean.