Kommende hendelser

Populære sider

Nettsamling 5. november – Samarbeid mellom lærested og samskipnad

Studentenes læringsmiljø er under lupen, i forbindelse med revideringen av UH-lovenStudentsamskipnadsloven beskriver også at utdanningsinstitusjoner skal samarbeide med samskipnadene for et godt studiemiljø og det helhetlige læringsmiljøet ved lærestedet. Lærestedet og samskipnaden har ulike roller som gjenspeiler seg i studentenes helhetlige læringsmiljø, men hvordan kan slik samarbeid oppstå og fungere? På årets siste nettsamling fikk vi innblikk i hvordan andre har opprettet samarbeid og utviklet løsninger for samarbeidet mellom samskipnad og lærested.
Vi hadde gleden av å nok en gang ha med oss Øystein Strømsnes og Svein Valle som våre programledere. Øystein og Svein jobber til vanlig henholdsvis som studentvert og studentprest ved Studentinord, og kan også høres i podcasten Valle & Strømsnes.
Her kan du se opptaket fra hele samlingen. Du finner innleggenes Powerpointer ved å klikke på titlene.
Prosjekt Levende Campus ved UiT Harstad, presentert av Vibeke Høydahl 
Se Vibeke sitt innlegg fra 51:45 i opptaket. “Levende campus” er et treårig prosjekt ved UiT campus Harstadsom startet opp i januar 2020. Det ble til som følge av at stadig færre studenter oppholdt seg på campus, noe som opplevdes demotiverende for forelesere, samt de studenter som ønsket å bli kjent med andre studenter. Formålet med prosjektet er å skape aktivitet gjennom samarbeid mellom samskipnaden, universitetet og studentene, for å gi studentene tilhørighet til campus. Aktørene vil sammen bidra til en god start for nye studenter, noe som gir dem både faglig og sosialt engasjement. I prosjektet er de opptatt av mottak av studenter, aktiviteter gjennom studieåret, endring av fysisk miljø og kommunikasjon/markedsføring. De ønsker å være tettere på – for studenten!
Vibeke jobber som studentrådgiver i Norges arktiske studentsamskipnad, campus Harstad, og er klinisk spesialist i psykisk helsearbeid. Hennes faglige engasjement handler om at studentene skal trives. For at dette skal skje må studentene oppleve å bli ivaretatt av flere aktører, disse må kjenne til hverandre – og samarbeide der det er nødvendig. Derfor prosjekt «Levende campus».
Mentorordningen – en suksesshistorie for samarbeid?, presentert av Mia Milde og Øystein Sandven 
Se Mia og Øystein sitt innlegg fra 29:45 i opptaket. Øystein Sandven er leder/psykologspesialist Sammen Psykisk Helse i studentsamskipnaden Sammen på Vestlandet. Mia Milde er ansvarlig for mentorordningen på Universitetet i Bergen og sitter også som ressursperson i Kompetansenettverket. Øystein har vært med fra startsfasen av mentorprosjektet ved UiB, og har gjort seg noen refleksjoner om hva som var viktig med et godt samarbeid og hva som skulle til for at det skulle fungere. Mia ble nylig ansatt som ansvarlig for mentorordningen på UiB, som et resultat fra det gode samarbeidet. Hun skal fortelle om hvordan de sikrer at samarbeidet vedlikeholdes når prosjektet skal over i driftsfase. De vil blant annet komme inn på hvilke faktorer som førte til at det ble enighet om at et samarbeid var nødvendig.
Rammene rundt det helhetlige læringsmiljøet, presentert av Iben Kardel
Se Iben sitt innlegg fra 08:41 i opptaket. Hvordan kan utvidelsen av begrepet læringsmiljø i UH-loven bidra til samarbeid mellom samskipnad og lærested? Iben Kardel vil ta oss igjennom hvordan rammene som settes i den reviderte UH-loven kan føre til samarbeid mellom institusjon og lærested.
Iben er blant annet sekretær for LMU ved HiNN og sitter som ressursperson i Kompetansenettverket.
Panelsamtale 
Du kan se hele panelsamtalen fra 01:09 i opptaket. Panelet besto av innlederne (se over) sammen med leder av Studentparlamentet ved UiT, Herman Siggerud. I panelsamtalen åpnet vi opp for spørsmål og kommentarer fra den virtuelle salen.
Få med deg årets konferanse i desember: «Å være student – noe som må læres!» 
Den 7. desember kan du delta på nettverkets første digitale konferanse. Påmeldingen er åpen og du kan lese mer om program og vår keynote her.