Kommende hendelser

Populære sider

Parallelle sesjoner 2

Konferansens papers (P), workshops (W) og show & tells (S) er organisert i fem forskjellige tråder, som på hver sin måte adresserer konferansens hovedtema. Du kan velge på tvers av trådene for å få forskjellige perspektiver på konferansens hovedtema, eller velge å fordype deg i ett perspektiv. Trådene er:

Tråd 1: Mangfold

Denne tråden vektlegger mangfold i form av mangfoldige studenter og mangfoldige studiesteder. Vi ser på studenter som faller utenfor det faglige miljøet og underrepresenterte grupper i spesifikke utdanninger og i høyere utdanning generelt. Hvilke grep som kan tas for å styrke studentenes faglige og sosiale tilhørighet og deres muligheter for suksess i høyere utdanning ses også på, med vekt på det mangfoldet av studenter som er i høyere utdanning i dag.

Tråd 2: Faglig + Sosial tilhørighet = sant?

I denne tråden belyser vi utfordringer knyttet til samspillet mellom faglig og sosial tilhørighet. Vi tar frem konkrete problemstillinger for eksempel knyttet til nettstudentene og hvordan de hører (ikke) til et faglig og sosialt fellesskap, og hvorvidt faglig og sosial tilhørighet er i det hele tatt tilstrekkelig for å hjelpe studentene oppnå suksess i høyere utdanning. Samtidig ser vi også på konkrete grep utenfor og i forelesningssalen som kan bidra til å skape faglig og sosial tilhørighet, som studentdrevne læringshub og grupperinger av studenter i undervisningssammenheng.

Tråd 3: Læringsmiljø

Begrepet Læringsmiljø kan vurderes fra forskjellige vinkler, som fysisk, digitalt, organisatorisk, psykososialt og pedagogisk. I denne tråden har vi lagt spesielt vekt på det fysiske og psykososiale læringsmiljøet og samspillet mellom disse, i tillegg til det digitale-pedagogiske læringsmiljøet.

Tråd 4: Studenten i fokus

Denne tråden har studenten i fokus med vekt på mentorordninger, studentassistenter og læringsassistenter. Her er studentene selv sentrale aktører i det å inkludere andre, hjelpe medstudenter oppnå mestring og bedre psykisk helse, motvirke frafall og bidra til et trygt og godt læringsmiljø.

Tråd 5: Førsteåret 

Førstesemester er et særlig viktig tema og har følgelig også fått plass på denne årskonferansen. Denne tråden er viet full og helt til førstesemesteret, hvor vi belyser organisatoriske grep for å fremme faglig og sosial tilhørighet og problemstillinger innenfor konkrete fagområder som også har gjenkjennelige trekk fra mange utdanninger. I tillegg har vi fokus på det delte ansvaret mellom lærested, samskipnad og studenter for at flest mulig førsteårsstudenter skal oppleve å ha det bra som ny student.

Man kan kun velge en tråd pr parallelle sesjon: 

Tråd 1 Tråd 2 Tråd 3 Tråd 4 Tråd 5

W23

S12, S14, S17

(man deltar på alle tre i denne tården)

P21

W8

W6

Rom R93 Rom R3 Rom R7 Rom R90 Rom R4

W23: Velkommen til Ergoterapeututdanningen ved OsloMet! -Hvordan etablere et trygt miljø gjennom sosiale læringsaktiviteter tidlig i studiet?

Presentasjonen inneholder eksempler på læringsaktiviteter som har til hensikt å ivareta både faglig utvikling og sosial tilknytning på utdanningen i første semester. Aktivitetene krever samarbeid og kommunikasjon, og flere av dem knyttes til kreativitet og lek.

ved Cecilie Krüger, OsloMet – Storbyuniversitetet.

S12: Studentstemmer i fagnær administrativ læringsstøtte

BLINK læringshub er en tverrfaglig nettverksorganisasjon ved NTNU som tilbyr fagnær læringsstøtte. Læringsassistentene brukes på en unik måte til administrativt arbeid. Som student og ansatt bidrar de med sine erfaringer for unike innfallsvinkler i organisasjonens prosjekter. Sammen med våre læringsassistenter vil vi presentere BLINKs organisasjonsform og aktiviteter vi har gjennomført.

ved Anders Lien Lyng, Caroline Nilstad, Karen Engen Økland, Kristian August Røstad-Tollefsen, Magnus Bergland-Landheim, Naomi Ishoel Frelsøy, Sofie Rundmo Bratteng, Veruska De Caro-Barek, Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) ved NTNU, BLINK Læringshub.

S14: Å etablere fagleg og sosialt læringsmiljø ved hjelp av lærarstyrte kollokviegrupper, samarbeidande oppgåveskriving og ALC (active learning classroom)

For å styrke fagleg og sosialt tilhøyre valde me undervisarar å plassere alle fyrstårsstudentane ved lærarutdanninga i kollokviegrupper. Mykje av undervisninga baserte seg på gruppene, både i klasserommet og ved oppgåveskriving. I norskfaget fann me òg støtte i bruk av ALC (active learning classroom). Resultatet var meir deltakande studentar.

ved Petter Bjellås, Universitetet i Sørøst-Norge.

S17: Kan en forelesers stil vekke studentengasjement som skaper sosial tilhørighet? Er det mulig? I så fall, hva er suksessfaktorene?

Min rolle som foreleser påvirker både den sosiale tilhørigheten og læringsmiljøet. Med Aktiv Læring engasjeres studentene med ulike pedagogiske aktiviteter der de selv bidrar med innholdet i forelesning. Dette fører til både økt læringsutbytte og stor læringsglede! I Show & Tell deler høyskolelektor Nina Vogt sine erfaringer og suksessfaktorer.

ved Nina Vogt, Handelshøgskolen BI

P21: Sammen for en Levende campus – presentasjon av rapport for prosjektperioden 2022-2022 ved campus Harstad.

Prosjekt «Levende campus» ønsket å snu en negativ trend der færre studenter deltok både faglig og sosialt ved campus Harstad. Gjennom prosjektperioden har det blitt etablert et godt samarbeid mellom universitet, samskipnad og studenter for bl.a. å forebygge ensomhet. I denne presentasjonen vil vi vise hvordan trepartssamarbeidet har fungert – til det beste for studenten!

ved Vibeke Høydahl og Tone Christoffersen, Norges arktiske studentsamskipnad campus Harstad.

W8: Hvordan kan mentorer bidra til faglig integrering?

Hva betyr egentlig faglig integrering, i praksis? Hvordan kan vi bruke ansatte studentmentorer til å fremme faglig integrering for førsteårsstudenter, og ikke minst: hvordan får vi førsteårsstudentene til å delta? Vi inviterer til workshop for å i fellesskap finne svar på disse spørsmålene!

ved Helene Unneland og Susann Falla, Universitetet i Bergen

W6: Hvordan kan trepartssamarbeidet tilrettelegge for en god førsteårsopplevelse?

Vi vil presentere hvordan Studentparlamentet, Norges arktiske studentsamskipnad og UiT Norges arktiske universitet (UiT) jobber sammen for å løfte fokuset på og utvikle en god førsteårsopplevelse for studentene ved UiT. Vi vil fortelle om hva vi lykkes med, hvilke utfordringer vi har opplevd og hvordan vi kobler arbeidet til faglig- og sosial inkludering av studenter. Basert på våre erfaringer, vil vi også si noe om vår ambisjon framover.

ved Ingvild Lorentzen, Line Vråberg og Nora Frøen, UiT Norges arktiske universitet, Norges arktiske studentsamskipnad og Studentparlamentet UiT.