Parallelle sesjoner 3

Konferansens papers (P), workshops (W) og show & tells (S) er organisert i fem forskjellige tråder, som på hver sin måte adresserer konferansens hovedtema. Du kan velge på tvers av trådene for å få forskjellige perspektiver på konferansens hovedtema, eller velge å fordype deg i ett perspektiv. Trådene er:

Tråd 1: Mangfold

Denne tråden vektlegger mangfold i form av mangfoldige studenter og mangfoldige studiesteder. Vi ser på studenter som faller utenfor det faglige miljøet og underrepresenterte grupper i spesifikke utdanninger og i høyere utdanning generelt. Hvilke grep som kan tas for å styrke studentenes faglige og sosiale tilhørighet og deres muligheter for suksess i høyere utdanning ses også på, med vekt på det mangfoldet av studenter som er i høyere utdanning i dag.

Tråd 2: Faglig + Sosial tilhørighet = sant?

I denne tråden belyser vi utfordringer knyttet til samspillet mellom faglig og sosial tilhørighet. Vi tar frem konkrete problemstillinger for eksempel knyttet til nettstudentene og hvordan de hører (ikke) til et faglig og sosialt fellesskap, og hvorvidt faglig og sosial tilhørighet er i det hele tatt tilstrekkelig for å hjelpe studentene oppnå suksess i høyere utdanning. Samtidig ser vi også på konkrete grep utenfor og i forelesningssalen som kan bidra til å skape faglig og sosial tilhørighet, som studentdrevne læringshub og grupperinger av studenter i undervisningssammenheng.

Tråd 3: Læringsmiljø

Begrepet Læringsmiljø kan vurderes fra forskjellige vinkler, som fysisk, digitalt, organisatorisk, psykososialt og pedagogisk. I denne tråden har vi lagt spesielt vekt på det fysiske og psykososiale læringsmiljøet og samspillet mellom disse, i tillegg til det digitale-pedagogiske læringsmiljøet.

Tråd 4: Studenten i fokus

Denne tråden har studenten i fokus med vekt på mentorordninger, studentassistenter og læringsassistenter. Her er studentene selv sentrale aktører i det å inkludere andre, hjelpe medstudenter oppnå mestring og bedre psykisk helse, motvirke frafall og bidra til et trygt og godt læringsmiljø.

Tråd 5: Førsteåret 

Førstesemester er et særlig viktig tema og har følgelig også fått plass på denne årskonferansen. Denne tråden er viet full og helt til førstesemesteret, hvor vi belyser organisatoriske grep for å fremme faglig og sosial tilhørighet og problemstillinger innenfor konkrete fagområder som også har gjenkjennelige trekk fra mange utdanninger. I tillegg har vi fokus på det delte ansvaret mellom lærested, samskipnad og studenter for at flest mulig førsteårsstudenter skal oppleve å ha det bra som ny student.

Man kan kun velge en tråd pr parallelle sesjon: 

Tråd 1 Tråd 2 Tråd 3 Tråd 4 Tråd 5

S16, S22

(man deltar på begge to i denne tråden)

P31

S11, S13, S20

(man deltar på alle tre i denne tråden)

W32

P10

Rom R90 Rom R93 Rom R3 Rom R4 Rom R7

S16: Mann- kjenn din plass

Ole er en arena som skaper faglig og sosial tilhørighet. Mannlige sykepleierstudenter kan diskuter fag på sin måte uavhengig av alle de stereotypene som henger ved yrket Studentene får delt sine ambisjoner, meninger og diskutere hvordan de ønsker å utvikle seg innenfor yrket.

ved Gunhild Thunem og Lars André Olsen, NTNU

S22: Prosjekt Menn i skolen – NTNU

Grunnskolen trenger flere mannlige lærere!
Andelen mannlige lærerstudenter ved grunnskolelærerutdanningene har gått ned de senere årene, og studiene har skjev kjønnsbalanse.
«Menn i skolen» tilbyr sosiale og karriererelevante arrangementer for mannlige grunnskolelærerstudenter ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.
Vi forteller om hvordan vi jobber, og viser eksempler fra arrangementene våre.

ved Sondre Medalen og Lars Johnsen Rakner, studentassistenter på prosjekt Menn i skolen NTNU, Institutt for lærerutdanning.

P31: «Klar for arbeidslivet – Karrierelæring på timeplanen» – bruk av digitalt refleksjon- og samtalespill

Prosjektet Klar for arbeidslivet – Karrierelæring på timeplanen utvikler og prøver ut karrierelæringsaktiviteter som skal utvikle OsloMet-studentenes karrierekompetanse gjennom studieløpet og gjøre dem i stand til å håndtere et komplekst arbeidsliv i stadig endring. Karrierelæringsaktivitetene knyttes til de fem karriereknappene i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Studentinvolvering er viktig i prosjektet. Overgangen til å bli student i høyere utdanning er krevende og vi deler våre erfaringer med å bruke ett digitalt refleksjons- og samtalespill i dette arbeidet. Spillet er prøvd ut på 500 sykepleiestudenter, 80 grunnskolelærer studenter og 50 bioingeniør studenter på OsloMet høsten 2022.

ved Bodil Innset og Sonja Susnic, OsloMet.

S11: Studentmentorordningen ved IV – tilrettelegging for sosial og faglig tilhørighet, og et godt læringsmiljø.

Studentmentorordningen ved Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU ble startet opp i 2020 med det siktemål å tilrettelegge for økt grad av sosial og akademisk integrering, og forhindre frafall. Fakultetet vil her dele noen refleksjoner rundt den særlige betydningen ordningen har for våre studenter på de internasjonale studieprogrammene, og en internasjonal studentmentor vil dele av sin erfaring med både det å ha og være studentmentor, og betydningen av dette.

Nina Grønli, NTNU.

S13: Studenter som medforskere i prosjektet «Sunne valg for alle»: -preliminære funn og utvikling av studentundersøkelse om studenters trivsel og helse

Vi presenterer «work-in-progress» av vårt prosjekt med studenter som medforskere i prosjektet «Sunne valg for alle»: -preliminære funn og utvikling av studentundersøkelse om studenters trivsel og helse.

ved Kristin Benjaminsen Borch, UiT Norges arktiske universitet

S20: Digital treningsveiledning og refleksjon – hvordan videosnutter og -dagbok kan skape større grad av medstudentrespons, studentsentret læringsmiljø og ferdighetstrening.

Ved Årskonferansen 2022 vil vi gi eksempler på, å formidle gode erfaringer av, bruk av treningsmanual med videosnutter og videodagbok aktivt i arbeid med læring og vurdering. Vi ønsker en god dialog med deltagerne om hvordan læringssituasjoner der studentene opplever engasjement og eierskap til situasjon, kan benyttes i høyere utdanning.

ved Lars Erik Braaum og Sigmund Aapold-Aasen, Høyskolen Kristiania.

W32: Studentassistentordningen ved HVL

«Jeg hadde aldri klart den eksamen om ikke det var for din hjelp». Enten var dette utsagnet noe overdrevet, eller så er det gode ord for hvorfor studentassistentordningen er så viktig. To studentassistenter fra HVL som ønsker å gi sitt syn på ordningen, men også invitere til diskusjon om eventuell videre utvikling.

ved Nils Jørgen Kristiansen & Helene Utvik, Høgskulen på Vestlandet (HVL).

P10: Sosial læringsløype for førsteårsstudenter i biologi: Digital natursti med Actionbound

Vi forteller om erfaringer med bruk av Actionbound som verktøy for å bli kjent med ny campus, nye studiekamerater og nytt fag for førsteårsstudenter på bachelorprogrammet i biologi på UiA.

ved Gina Brøten, Amalie Jensen og Ane Timenes Laugen, Universitetet i Agder.