Kommende hendelser

Populære sider

Parallelle sesjoner 5

Konferansens papers (P), workshops (W) og show & tells (S) er organisert i fem forskjellige tråder, som på hver sin måte adresserer konferansens hovedtema. Du kan velge på tvers av trådene for å få forskjellige perspektiver på konferansens hovedtema, eller velge å fordype deg i ett perspektiv. Trådene er:

Tråd 1: Mangfold

Denne tråden vektlegger mangfold i form av mangfoldige studenter og mangfoldige studiesteder. Vi ser på studenter som faller utenfor det faglige miljøet og underrepresenterte grupper i spesifikke utdanninger og i høyere utdanning generelt. Hvilke grep som kan tas for å styrke studentenes faglige og sosiale tilhørighet og deres muligheter for suksess i høyere utdanning ses også på, med vekt på det mangfoldet av studenter som er i høyere utdanning i dag.

Tråd 2: Faglig + Sosial tilhørighet = sant?

I denne tråden belyser vi utfordringer knyttet til samspillet mellom faglig og sosial tilhørighet. Vi tar frem konkrete problemstillinger for eksempel knyttet til nettstudentene og hvordan de hører (ikke) til et faglig og sosialt fellesskap, og hvorvidt faglig og sosial tilhørighet er i det hele tatt tilstrekkelig for å hjelpe studentene oppnå suksess i høyere utdanning. Samtidig ser vi også på konkrete grep utenfor og i forelesningssalen som kan bidra til å skape faglig og sosial tilhørighet, som studentdrevne læringshub og grupperinger av studenter i undervisningssammenheng.

Tråd 3: Læringsmiljø

Begrepet Læringsmiljø kan vurderes fra forskjellige vinkler, som fysisk, digitalt, organisatorisk, psykososialt og pedagogisk. I denne tråden har vi lagt spesielt vekt på det fysiske og psykososiale læringsmiljøet og samspillet mellom disse, i tillegg til det digitale-pedagogiske læringsmiljøet.

Tråd 4: Studenten i fokus

Denne tråden har studenten i fokus med vekt på mentorordninger, studentassistenter og læringsassistenter. Her er studentene selv sentrale aktører i det å inkludere andre, hjelpe medstudenter oppnå mestring og bedre psykisk helse, motvirke frafall og bidra til et trygt og godt læringsmiljø.

Tråd 5: Førsteåret 

Førstesemester er et særlig viktig tema og har følgelig også fått plass på denne årskonferansen. Denne tråden er viet full og helt til førstesemesteret, hvor vi belyser organisatoriske grep for å fremme faglig og sosial tilhørighet og problemstillinger innenfor konkrete fagområder som også har gjenkjennelige trekk fra mange utdanninger. I tillegg har vi fokus på det delte ansvaret mellom lærested, samskipnad og studenter for at flest mulig førsteårsstudenter skal oppleve å ha det bra som ny student.

Man kan kun velge en tråd pr parallelle sesjon: 

Tråd 1 Tråd 2 Tråd 3 Tråd 4 Tråd 5

W29

P18

P26

P9

W27

Rom R3 Rom R93 Rom R7 Rom R90 Rom R4

W29: Mangfold i høyere utdanning – ingen utenfor?

I Europa har det lenge blitt arbeidet godt med mangfold i høyere utdanning, men mye av arbeidet er ikke like overførbart til norsk kontekst. Hvordan kan vi drive et strukturert inkluderingsarbeid, og bygge ned barrierer for bred deltakelse i høyere utdanning i Norge?

ved Mia Milde, Universitetet i Bergen.

P18: Kan kollokvienes tvangstrøye være frigjørende for faglig vekst og sosial tilhørighet i et klasse – og læringsmiljø? Hvordan?

Studenter kan oppleve arbeid i kollokviegruppe i formelle læringssituasjoner på utdanningsinstitusjonen som en tvangstrøye og kan skape stor usikkerhet fordi studenten opplever det er et sted man skal prestere og medstudenter (be)dømmer ens prestasjon og hva de kan om pensum. Hva skal til for at tvangstrøyen kan frigjøre faglig vekst og sosial tilhørighet?

ved Hanne Blaafalk, Høgskulen på Vestlandet.

P26: Den gode studentopplevelsen – en fireårig strategisk satsning ved OsloMet – storbyuniversitet

Med fokus på studentopplevelsen!

OsloMet – storbyuniversitet igangsatte januar 2020 en strategisk satsning på Den gode studentopplevelsen. Programmet går over 4 år og dekker områdene:

1. Samhandling og informasjon

2. Faglig kvalitet, læringsmiljø og trivsel

3. Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning

Programmet skal legge til rette for og utvikle tiltak som bidrar til et vesentlig løft i studentenes trivsel, læringsutbytte og faglige prestasjoner ved OsloMet – storbyuniversitet. Studentperspektivet

ved Kari Jonsbu Hjerpaasen og Vibeke Seland Ramm, OsloMet.

P9: Mentorordningen ved Universitetet i Bergen: tiltak for å sikre faglig og sosial integrering.

Mentorordningen på UiB har som mål å sikre faglig og sosial integrering for førsteårsstudenter, men det mangler systematiske undersøkelser som viser om ordningen har en god effekt. Målet vårt er å gjennomføre slike analyser for å undersøke om mentorordningen hjelper studentene å mestre det faglige og sosiale ved høyere utdanning.

ved Zeljana Pavlovic, Universitetet i Bergen.

W27: Hvordan legge til rette for førsteårsstudenters møte med akademiske tekster?

Det å lese, skrive, og bidra i faglige samtaler er sentrale utbytter fra høyere utdanning. Forskning viser studenters forutsetninger for å lære og å beherske det vi omtaler som akademisk literacy varierer, og at sosial bakgrunn spiller en vesentlig rolle. Samtidig er opplæring i grunnleggende akademiske ferdigheter sentralt både når det gjelder gjennomstrømning og for studentenes muligheter til å lykkes i videre studieløp. Workshopen tematiserer hvordan undervisning kan legge til rette for tilegnelse av grunnleggende akademiske ferdigheter for en bred studentgruppe, med utgangspunkt i foreløpige resultater fra et aksjonsforskningsprosjekt knyttet til et førsteårsstudium i pedagogikk.

ved Brita Stamnli, Elisabeth Suzen, Tina Jacobsen, Eirin Annamo og Hanne Riese, Høgskolen i Innlandet.