Kommende hendelser

Populære sider

Parallelle sesjoner 6

World cafe table er en strukturert samtaleprosess og metode der deltakerne får anledning til å diskutere de hovedfunnene, inspirasjonen og innsikten som de har fått underveis på konferansen. Metoden inviterer til uformelle samtaler ved flere små bord – som i en kafésetting – der deltakerne utforsker temaet ved å diskutere det i små grupper. En viss grad av formalitet styres av temaets ordstyrer, som vil presentere forhåndsdefinerte spørsmål. Selv om spørsmålene er forhåndsdefinert, er verken løsninger eller nye problemstillinger bestemt på forhånd! Diskusjonen holdes i tre runder på 20 minutter.

Tråd 1: Mangfold

Denne tråden vektlegger mangfold i form av mangfoldige studenter og mangfoldige studiesteder. Vi ser på studenter som faller utenfor det faglige miljøet og underrepresenterte grupper i spesifikke utdanninger og i høyere utdanning generelt. Hvilke grep som kan tas for å styrke studentenes faglige og sosiale tilhørighet og deres muligheter for suksess i høyere utdanning ses også på, med vekt på det mangfoldet av studenter som er i høyere utdanning i dag.

Tråd 2: Faglig + Sosial tilhørighet = sant?

I denne tråden belyser vi utfordringer knyttet til samspillet mellom faglig og sosial tilhørighet. Vi tar frem konkrete problemstillinger for eksempel knyttet til nettstudentene og hvordan de hører (ikke) til et faglig og sosialt fellesskap, og hvorvidt faglig og sosial tilhørighet er i det hele tatt tilstrekkelig for å hjelpe studentene oppnå suksess i høyere utdanning. Samtidig ser vi også på konkrete grep utenfor og i forelesningssalen som kan bidra til å skape faglig og sosial tilhørighet, som studentdrevne læringshub og grupperinger av studenter i undervisningssammenheng.

Tråd 3: Læringsmiljø

Begrepet Læringsmiljø kan vurderes fra forskjellige vinkler, som fysisk, digitalt, organisatorisk, psykososialt og pedagogisk. I denne tråden har vi lagt spesielt vekt på det fysiske og psykososiale læringsmiljøet og samspillet mellom disse, i tillegg til det digitale-pedagogiske læringsmiljøet.

Tråd 4: Studenten i fokus

Denne tråden har studenten i fokus med vekt på mentorordninger, studentassistenter og læringsassistenter. Her er studentene selv sentrale aktører i det å inkludere andre, hjelpe medstudenter oppnå mestring og bedre psykisk helse, motvirke frafall og bidra til et trygt og godt læringsmiljø.

Tråd 5: Førsteåret 

Førstesemester er et særlig viktig tema og har følgelig også fått plass på denne årskonferansen. Denne tråden er viet full og helt til førstesemesteret, hvor vi belyser organisatoriske grep for å fremme faglig og sosial tilhørighet og problemstillinger innenfor konkrete fagområder som også har gjenkjennelige trekk fra mange utdanninger. I tillegg har vi fokus på det delte ansvaret mellom lærested, samskipnad og studenter for at flest mulig førsteårsstudenter skal oppleve å ha det bra som ny student.

Man kan velge inntil tre tråder på denne parallelle sesjon: 

Tråd 1 Tråd 2 Tråd 3 Tråd 4 Tråd 5
World Cafè table: Mangfold World Cafè table: Faglig + sosial tilhørighet = sant? World Cafè table: Læringsmiljø World Cafè table: Studenten i fokus World Cafè table: Førsteåret
Rom R7 Rom R90 Rom R4 Rom R93 Rom R3