Kommende hendelser

Populære sider

Tableau

Skrevet av Øyvind Hjuring Mikalsen (Universitetet i Tromsø)
Teksten kan også leses som pdf her (lettere å se figurene).
Hva er Tableau?
Tableau er et analyse- og rapporteringsverktøy som Ceres har anskaffet for universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren) i Norge. I samarbeid med sektoren har Ceres utarbeidet en rekke standardiserte rapporter. Rapportene omfatter en rekke forhold, blant annet opptaksdata, frafall og gjennomstrømning, utveksling m.m. Tableau kan brukes til ad-hoc analyse og egendefinerte rapporter. Verktøyet har støtte for skedulering av rapportkjøringer. Det er mulig å dele visualiseringer på mail, intranett eller andre samhandlingsplattformer, på tvers av organisasjonen. Datagrunnlaget for de standardiserte rapportene hentes fra Felles Studentsystem (FS) en gang i uken.
I denne artikkelen vil jeg gjennomgå den mest relevante rapportene om frafall og gjennomstrømning som er tilgjengelig i Tableau. Jeg vil også kort forklare hvordan man skal gå frem for å få tilgang til Tableau.
Hvem kan få tilgang til Tableau og hvor mye koster det?
I utgangspunktet kan alle ansatte i UH-sektoren få tilgang til Tableau. Kostnader for implementering og støtte for bruk av Tableau inngår i den årlige FS-kontingenten. Institusjonene får i tillegg dekket kostnader for alle sluttbruker lisenser (Tableau server). Avhengig av størrelse vil institusjonene også ha 1-2 Superbrukere (Tableau Desktop). Dere kan lese HER om hvordan dere logger dere inn på Tableau.
Hvorfor Tableau?
Tableau vil kunne gjøre rapporteringen av sentrale studentdata mye mer effektivt. Siden dataen i Tableau blir oppdatert hver uke er man også sikret at tallene er oppdatert. Videre er det en stor styrke at det er utarbeidet nasjonale definisjoner på hvordan man måler enkelte fenomener i sektoren. Spesielt når det kommer til frafall er det mange ulike definisjoner, og det kan være vanskelig å sikre at de ulike enhetene måler frafall på samme måte. Tableau sikrer at alle enheter i sektoren måles likt.
Gjennomstrømning- og frafallsrapporter i Tableau
Når du logger inn i Tableau vil du bli møtt med en startside som ser cirka slik ut. Du vil finne de standardiserte som START-gruppen til Ceres har utarbeidet under «DV-rapporter spesifisert av STAR».

Dersom du velger denne vil du få oversikt over alle de standardiserte rapportene som til nå er utarbeidet:

Vi skal se nærmere på rapporten på noen av fanene i rapporten «GST1 Gjennomstrømning hovedprogram-fullføring og frafall». Det er totalt åtte ulike faner i rapporten.

B Ett startår: tallene
La oss først se på fane B: «ett startår: tallene»:

I kolonnen lengst til venstre her vi begrepet «år termin». Dette betyr semester. Altså vi ser nå på de studentene som startet 2013 høst, og følger deres utvikling semester for semester nedover. Du kan velge ulike startår du ønsker å se på. Du vil finne mer informasjon om dette under avsnittet om filter nedenfor.
Neste kolonne er «Antall_Startende»: Antall startende tar utgangspunkt i studenter med samme studierett/startår (status TRUKKET regnes ikke med), og som har det aktuelle studieprogrammet som hovedprogram (dvs. det ligger på REGISTERKORT i FS) minst en gang etter studieretten ble tildelt. Ved flere studieretter på samme program er det første benyttet. For eksempel så vil kun de som er tatt opp på master i rettsvitenskap, og betalt semesteravgiften og semesterregistrert seg på master i rettsvitenskap regnes som startende på master i rettsvitenskap. Vi ser at antall startende er konstant, det vil si at studenter som bytter kull ikke vil innvirke på beregningen av antall startende. De som bytter kull innenfor samme studieprogram vil ikke regnes som frafalt men som forsinket i statistikken.
Neste kolonne er «Aktive». Denne kolonnen viser hvor mange studenter som har betalt semesteravgift og registrert seg på hovedprogrammet i det aktuelle semesteret. Det vil si at studenter som bytter studieprogram vil regnes som frafalt fra det opprinnelige programmet. Hvis en student bytter kull vil hun ikke regnes som frafalt. I tabellen «Ett startkull: Tallene» er aktive studenter er både oppgitt i absolutte tall, og som prosent av antall startende studenter.
Kolonnen «Kvalifikasjoner» viser antall av de startende studentene som er registret med en kvalifikasjon (vitnemål) på det aktuelle programmet. I tabellen «Ett startkull: Tallene» er kvalifikasjoner er både oppgitt i absolutte tall, og som prosent av antall startende studenter.
Kolonnen «Frafall» viser antall av de startende studentene, jf. definisjonen ovenfor, som ikke er registret som aktiv ved programmet inneværende semester, og som ikke har fullført en grad på det aktuelle programmet.  Studenter som er registret med permisjon regnes som frafalt i de semestrene de er i permisjon, men vil regnes som aktiv dersom de kommer tilbake og semesterregistrerer seg.
F Flere startår frafall
Fane F «flere startår frafall» er en graf som viser den prosentvise utviklingen i frafallet semester for semester for ulike startår.

X-aksen viser prosent, mens Y-aksen viser semester. Oppe til venstre ser du hvilke farge de ulike startårene har.
Filter
Ute til venstre i de fleste rapporter finner du ulike filter. Filter kan være veldig nyttig for å velge ulike aggregeringsnivåer å analysere frafall på. Jeg skal nå gå igjennom de viktigste filtrene.
År termin: Her velger du hvilke startår du vil se på. I enkelte rapporter kan du kun velge ett startår, mens i andre kan du velge flere.
NSD nivå: Her er det mulig å sortere på ulike nivåer, altså årsstudium, bachelor, 5-årig master, 2-årig master osv.
Studienivå: Er ganske lik NSD nivå, men litt mer finmasket.
Fakultet: Dersom man for eksempel ønsker å se hva de totale frafallet på ett bestestemt fakultet er så kan man velge det her.

Spørsmål om Tableau
Dersom du har spørsmål om Tableau så kan du ta kontakt med meg på: oyvind.h.mikalsen@uit.no. Eller du kan ta direkte kontakt med Ceres som har oversikt over hvem som er kontaktperson på de ulike lærestedene.