Kommende hendelser

Populære sider

W3 – Hvordan tilrettelegge for trepartssamarbeid i arbeidet med førsteårsopplevelsen?

Tid: tirsdag 7. desember, klokken 14:15
Rom: P46, PA318

Eline Stenseth, UiT – Norges arktiske universitet
Oda Bjørnsdatter, UiT – Norges arktiske universitet
Victor Zimmer, Studentparlamentet UiT

Oppsummering

Vi presenterer hvordan Studentparlament, Studentsamskipnad og UiT har jobbet sammen for å løfte fokuset på og utvikle  en god førsteårsopplevelse for studentene på UiT. Vi vil fortelle om hva vi har lykkes med og hvilke utfordringer vi har opplevd. Basert på våre erfaringer, vil vi også si noe om vår ambisjon framover.
Workshopen er for alle som jobber med førsteårsopplevelsen, uavhengig av om de er i et trepartssamarbeid eller ikke.

Sammendrag

Med inspirasjon fra det nasjonale nettverket har et lokalt nettverk, Ressursteam Utdanning, blitt etablert ved UiT. Dette er et trepartssamarbeid mellom student, samskipnad og universitet. Teamet er opptatt av studentenes faglige og sosiale tilhørighet og at alle studenter skal ha en god studietid, og særlig en god førsteårsopplevelse. Teamet jobber for å fremme samarbeid om studentretta tiltak og bidrar til erfaringsdeling på tvers av organisasjonene, læresteder, fakulteter og nivåer. Ressursteamet er sammensatt av medlemmer som har ulike roller og oppgaver i organisasjonene (nivå, administrative og vitenskapelige ansatte) ved flere studiesteder. Teamet ledes av faggruppe utdanningskvalitet på nivå 1/sentraladministrasjonen ved UiT, som også er ressursperson i det nasjonale kompetansenettverket. På denne måten sikres en god intern koordinering, samt at sammenhengen mellom arbeidet på nasjonalt og lokalt nivå blir tydeligere.
Teamet ble opprettet høsten 2018, og mye av aktiviteten de første årene har vært møter med fakulteter og campuser. Formålet med disse møtene har både vært å informere om teamet, det nasjonale nettverket og det internasjonale nettverket, samt å få kunnskap om hvilke erfaringer fakultetene og campusene har fra arbeidet med studentenes faglige og sosiale tilhørighet, både det de får til og det de opplever som utfordrende. Teamet har oppsummert dette arbeidet i en rapport der flere utfordringer knyttet til førsteårsopplevelsen synliggjøres, og ressursteamet gir anbefalinger om at disse utfordringene bør være i fokus i det videre arbeidet på UiT. Den siste tiden har teamet arrangert nettsamlinger med ulike tema.
Å etablere et internt team med felles overordnede mål fungerer godt for trepartssamarbeidet og gir mulighet for felles arena for å dele erfaringer både mellom medlemmene i teamet og på UiT gjennom møter og samlinger. Utfordringene for teamet er at dette arbeidet kommer i tillegg til medlemmenes ordinære arbeidsoppgaver, og det kan derfor være utfordrende å prioritere aktiviteter i teamet. Det er også en utfordring å få koplet på de vitenskapelig ansatte, både på nettsamlinger og som medlemmer i teamet. Teamet er fortsatt relativt nyetablert, og hvordan og hva teamet kan brukes til framover på UiT, har et stort potensial.
På workshopen ønsker vi å jobbe med spørsmål av typen:

  • Hvordan skal vi forstå trepartssamarbeid og hvorfor er det viktig?
  • Hvordan etablere gode kommunikasjonslinjer innad i hver organisasjon og i trepartssamarbeidet?
  • Hva oppleves som utfordrende når ulike aktører skal samarbeide for å skape en god førsteårsopplevelse?

Stikkord

  • Mottak og førstesemester
  • Det helhetlige tilbudet
  • Studentenes egne drivkrefter