Kommende hendelser

Populære sider

A-8 Sammenlikning av data fra ulike datakilder

Lenke til presentasjonen

Helge Sigurd Hansen, Universitetet i Oslo
Hansen er seniorrådgiver ved Avdeling for fagstøtte, seksjon for forvaltning av forskning og utdanning. Hansen er utdannet cand.polit med sosiologi hovedfag. Hovedoppgaven er analyse av utdanningsdata. Analysearbeidet omfatter informasjon fra databaser, egne og andres undersøkelser. I sin tur benyttes analysene i samarbeid med fakultetene og studieprogrammene for å bedre studentgjennomstrømningen.
Oppsummering
Vi som arbeider med utdanningsdata har et stort tilfang av informasjon. Informasjonen finnes spredt i ulike databaser og ulike undersøkelser. Utfordringen er å finne en måte å se informasjon fra ulike kilder i sammenheng. Klarer vi dette vil vi kunne øke kunnskapsnivået om hva som bedrer studentenes suksess i høyere utdanning.
Sammendrag (Abstract)
Over lengre tid er det skrevet mye, og gjort mye analysearbeide, om studentfrafall og gradoppnåelse. Hver av arbeidene presenterer nyttig informasjon. Imidlertid kan det ligge et stort potensiale i å se de ulike arbeidene i sammenheng. Blant de nyeste arbeidene finnes NOKUTS Studiebarometer og Underviserundersøkelse. NIFU utfører for tiden en Tidsbruksundersøkelse. Når vi i disse tider også innfører presentasjons- og analyseverktøyet TABLEAU i sektoren har vi mer enn nok grunnlagsmateriale å arbeide med. I tillegg finnes det mye mer.
Metodiske utfordringer må vies oppmerksomhet. Undersøkelsene benytter bl. a. ulik metodikk i sine undersøkelser og de beskriver ulike nivåer. Dette og flere usikkerheter må vurderes. Hvis vi klarer å håndtere metodiske utfordringer(problemer) kan vi øke vår empiriske kunnskap slik at vi vet mer om tiltak som fungerer slik at flere gjennomfører en grad. Konkrete eksempler vil bli presentert.
Workshopen åpner for at deltagerne kan kommentere innledningen enten i plenum eller i mindre grupper. I tillegg er dette et forum der deltagerne kan komme med forslag til andre undersøkelser som bør innlemmes som interessante.