Kommende hendelser

Populære sider

Hvordan få studentene med på laget – nettsamling 1. oktober

Vi ønsker å takke innlederne for spennende og inspirerende innlegg, og alle som deltok i gruppediskusjoner. Vi ønsker også å takke Øystein Strømsnes for at han nok en gang stilte opp som programleder. Øystein jobber til daglig som studentvert for Studentinord Bodø og kan ellers høres i podcasten Valle & Strømsnes, sammen med Svein Valle.
Se opptaket fra nettsamlingen her. Du finner  innledernes presentasjoner ved å klikke på overskriftene deres. Sjekk ut Padlet-veggen for innspillene fra gruppediskusjonene fra nettsamlingen.
Hvorfor skal læresteder engasjere studenter?
På denne samlingen hadde vi med innledere som tok oss igjennom temaet «hvordan få studentene med på laget».
Tar man studentene på alvor og behandler dem som en ressurs eller medarbeider for lærestedet, oppnår man akademisk integrasjon og lojalitet (1). Lærere og administrasjon bruker mange steder mye tid på å lage opplegg for studentene som studentene med fordel kunne ha organisert sammen med ansatte, eller på egenhånd enten på lønnet eller frivillig basis. På sikt vil det å benytte studenter som ressurs ikke bare frigjøre tid brukt på oppgaver knyttet til læringsmiljø og undervisning, men også redusere frafall blant studenter og gi bedre resultater.

Innledere:

Henrik Forbord og Studentkontatktteamet ved NTNU
Henrik jobber som Studentkontakt hos Institutt for datateknologi og informatikk på NTNU . Studentkontaktteamet består av 9 engasjerte studenter som er ansatt hos studieadministrasjonen og fungerer som et sømløst mellomledd mellom instituttet og studentene.
Studentkontaktenes arbeidsoppgaver består blant annet av bemanning av resepsjon, svare på mail og henvendelser, arrangere velkomstmiddag for nye studenter, delta på rekrutteringsarrangementer og er en essensiell kommunikasjonskanal ut til studentene og studentforeninger. Henrik ga oss en gjennomgang av Studentkontaktordningen og hvordan denne ordningen brukes til å engasjere studentene i sin egen studiesituasjon ved utdanningsinstitusjonen.
Roymond Olsen – Fra lav aktivitet til å ha rekruttert dagens NSO-leder
Roymond fortalte om et tiltak fra MN-fakultetet på UiB for å øke studentenes deltagelse i studentdemokratiet, der han selv var lederen av studentutvalget i startfasen av tiltaket. I dag arbeider Roymond som Rådgiver i Norges Forskningsråd innen Helseforskning og helseinnovasjon.
Vi fikk høre om hvor viktig det var med god informasjon om de ulike vervene, muligheten til å bli valgt, om viktigheten av opplæring og møteplasser for studenttillitsvalgte i ulike årskull, og at studentene selv må drive arbeidet. Han tok også opp at det er viktig at studentene blir gjort oppmerksom på hvor viktig slik aktivitet er for å få en del jobber etter endt utdanning.
Marius Lysebo og Jacob Hudtwalcker – Samarbeid mellom ansatte og studenttillitsvalgte
Marius og Jacob delte sine erfaringer med samarbeid mellom ansatte og studenttillitsvalgte. De fortalte oss om opplæring av og samarbeid med studenttillitsvalgte ved fakultetet, både fra et ansatt- og studentperspektiv. Ved OsloMet holdes det årlig en tillitsvalgtkonferanse, der fakultetene delarrangerer opplæring for studentene fra sitt fakultet. De tok opp ulike fordeler og utfordringer de har møtt på – både i normalhverdag og noen eksempler fra tiden med Covid19. I tillegg delte de noen tanker om opplæring av studenttillitsvalgte, som er med på å danne et godt grunnlag for samarbeid og samhandling mellom ansatte og studenter over tid.
Marius er prodekan ved fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) ved OsloMet. Fra før av er han utdannet fysiker og har undervist førstesemesteremner ved ingeniørutdanningen de siste ti årene, og er engasjert i problemstillinger knyttet til læring, undervisning, vurdering og evaluering. Han ble tildelt status som merittert underviser ved OsloMet høsten 2019.
Jacob går 3. året på Bachelor i Maskiningeniør og er i sin andre periode som leder for Studentenes Fakultetsråd ved fakultetet for teknologi, kunst og design ved OsloMet. Studentenes fakultetsråd er det øverste studentorganet i tillitsvalgsystemet på fakultetsnivå ved OsloMet.
Julie Iversen – Hva hemmer og fremmer engasjement blant norske studenter i dag?
Julie er sittende Fag- og Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Norsk Studentorganisasjon (NSO). Hun har selv lang erfaring med å være en engasjert student og jobber mye med temaet frafall hos NSO.
På nettsamlingen viste hun til flere av de utfordringene NSO ser på området studentengasjement i dag. Hun tok blant annet opp viktigheten av møteplasser, kunnskap om institusjonens organisering, følelse av medbestemmelse og tilgang på ressurser for studentene. Du kan se hele Julie sin presentasjon i opptaket av samlingen.
 
(1)
En av de første som forsket på frafall i høyere utdanning, Alexander W. Astin, konkluderte med at “Students learn by becoming involved”. Han sier at studenter blir involvert på ulike måter; noen av oppgaver, andre av personer og atter andre av aktiviteter .
Videre sier Vincent Tinto at “Rewarding encounters with the formal and informal academic and social systems of the institution presumably lead to greater student integration in these systems and thus to persistence”. Vi kan se eksempler på slik integrasjon ved at studentene sier “vi må”, istedet for “dere må” I ulike samarbeid ved institusjonen. Studentene opplever med andre ord å være fullverdig del av “laget” eller helheten – det bør være et mål for oss alle.
Referanser:
Astin, A.W. (1993). What Matters in College: Four Critical Years Revisited. San Francisco: Jossey-Bass.
Tinto,V.(1993). Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition, 2nd Edition, Chicago: University of Chicago Press