Hvordan identifisere de viktigste utfordringene studentene har for å kunne lykkes?

I et mangfold av studenter og forhold som endrer seg med tiden, er det fortsatt noen grunnleggende forhold som gjelder. Studentene trenger blant annet forutsetninger for å studere, de trenger trygge sosiale rammer og motivasjon, de trenger informasjon og struktur og de blir påvirket av samfunnet rundt.
Hvordan kan man gå frem for å identifisere utfordringene mange studenter har, og slik finne det riktige tiltaket som treffer flest og gir effekt? Hva sier den internasjonale forskningen på dette feltet?

Deltagerne på denne presentasjonen vil bli tatt med inn og rundt i en norsk versjon av Vincent Tinto sin modell «a longitudinal model of institutional departure». Modellen gir et helhetlig bilde, over tid, på forhold som kan gjøre at en student velger å avslutte studiet før det er fullført. Grunnleggende er de forutsetninger og erfaringer studenten har med seg. Bærende elementer er studentenes egne drivkrefter med ord som motivasjon, identitet og lojalitet, men ikke minst målet studentene har med studiet. Viktig er den støtte studentene har eksternt fra familie og venner, men også hvordan endringer i samfunnet med blant annet arbeidsmuligheter påvirker. I hvilken grad lærestedet og samskipnaden støtter opp om læring, mestring og trivsel avhenger av undervisningen, veiledningstjenester, egnede arealer, velferdstilbud og ulike andre tiltak. Det mest avgjørende er hvordan vi sikrer overgangen fra elev til student, og ikke minst hvordan nye studenter blir sosialt integrert med medstudenter og ansatte.

Presentasjonen vil bli praktisk rettet, og vil i den grad tiden strekker til, benytte konkrete eksempler på utfordringer og tiltak.

Se presentasjonen fra konferansen her:

Kort presentasjon av innleder:
Harald Åge Sæthre har i over 30 år arbeidet ved UiB, med prosjekter gjennom hele studieløpet, fra rekruttering, mottak og innholdet i studiet til ferdig utdannede kandidater.
På bakgrunn av erfaringene fra UiB og med utgangspunkt i internasjonal forskning, har han gitt ut boken Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes. Boken går i detalj gjennom en systematisk metode i å arbeide med frafall av studenter i høyere utdanning. Boken er solgt til ansatte ved de fleste læresteder og samskipnader i Norge i tillegg til noen universiteter i Sverige og Danmark. Boken brukes av mange som basislitteratur og er referert i en rekke publikasjoner.
Sæthre var initiativtager til Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning. Han ledet arbeidet da nettverket startet opp i 2017 og var sekretariatsleder ut 2021.
Sæthre sitter i den faglige komiteen som årlige arrangerer EFYE (European First Year Experience) konferanser rundt om i Europa. Han var hovedansvarlig for konferansen i Bergen i 2015.
Sæthre har deltatt aktivt i debatten rundt frafall og studenters psykiske helse på NRK-ytring og i Khrono. Seinest med innlegg i Khrono nå i september.