Kommende hendelser

Populære sider

Invitasjon til å bli med i Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning

Nederst på  denne sidene finnes ulike vedlegg til invitasjonen
 
Til
Læresteder innen høyere utdanning
Studentsamskipnader
Invitasjon til å bli deleier i nettverket for perioden 2022-2023
Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning startet opp 1. januar 2020 etter en utprøving som prosjekt i perioden fra 2017-2019. Nettverket arrangerte før COVID-19 en rekke seminarer og konferanser med stor deltagelse fra sektoren. I forbindelse med smittesituasjonen flyttet nettverket aktiviteten over på nett og enda flere så en mulighet til å delta. For mer detaljert informasjon om nettverket og våre arrangement vises det til våre nettsider på nfye.no
Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning er finansiert av våre eiere med årlige innbetalinger. Dette er en invitasjon til din organisasjon om å bli medeier.
Dette får organisasjonen som eier
• Som eier bidrar man til en videreføring av nettverket
• Støtte til kompetanseutvikling i egen organisasjon gjennom en ressursperson
• Gratis deltagelse for ansatte i nettverkets arrangementer
• Prioritert deltagelse for ansatte på arrangementer der det er begrenset med plasser
Mer om fordeler og plikter som eier finner dere i den fullstendige invitasjonen som kan lastes ned her
Spørsmål om deltagelse i nettverket kan rettes til sekretariatsleder Harald Åge Sæthre. Epost: amnhs@uib.no
Med vennlig hilsen
Levi Gårseth-Nesbakk Styringsgruppeleder
Harald Åge Sæthre Sekretariatsleder
 
 
Vedlegg:
Under finnes alle sentrale dokument i forslaget om nettverk

 1. Den orginale invitasjonen som PDF
 2. Grunnlagsdokumentet
  Her beskrives det hva nettverket skal være og hvordan nettverket er tenkt drevet.
  Dokumentet vil ligge til grunn for den daglige driften og for styringsgruppens arbeid.
 3. Om styringsgruppen
  Her beskrives Styringsgruppens rolle og eieres mulighet til å være representert.
 4. Mal for svarbrev
  Her har vi laget et forslag til svar som sikrer at de nødvendige opplysninger kommer med.