Kommende hendelser

Populære sider

Hvordan framstille og presentere data for studiegjennomføring i høyere utdanning?

19.-20. juni ———
Olavsgaard – Skjetten nær Gardermoen og Oslo
Målgruppen for dette seminaret var saksbehandlere som arbeider på fakultetsnivå og programnivå: programledere og studieledere. Deltagerne burde ha arbeidsområder som omfatter studentgjennomstrømning og frafall ved institusjonen. Spesielt viktig var det at det ble utviklet en felles forståelse mht. hvilke gjennomstrømnings- og frafallsrapporter som er primære og hvordan disse skal framstilles og presenteres.
På seminaret ble det vist ulike presentasjonsformer og hvordan legge de fram for organisasjonen. Vi  valgte å benytte få innledere, noe som gjorde at årets analyseseminar ble mer  temaorientert. Årets seminar  tok utgangspunkt i bruken av presentasjonsverktøyet Tableau, samt siste års Studiebarometer fra NOKUT. Målet med seminaret var:

 • Gode diskusjoner
 • En felles forståelse av hvilke gjennomstrømnings- og frafallsrapporter som er viktige
 • Hvordan presentere gjennomstrømnings- og frafallsrapportene

I tillegg ble det vist hvordan man kan designe, produsere og presentere en liten enkel undersøkelse på programnivå. Små undersøkelser kan ha en stor effekt samtidig som de kan være enkle å presentere?
DEL 1. PRESENTASJONSFORMER MED UTGANGSPUNKT I TABLEAU
Dagens samfunn og våre virksomheter produserer og behandler mye data. Datasett blir større og mer komplekse. Det er stadig flere som ønsker og trenger rapporter med tall fra UH-sektor som forteller noe om studenter, publikasjoner eller ansatte. Tallene skal som regel brukes til mer enn til informasjon. De skal også gi grunnlag til beslutninger. Det å presentere tallene på en god og lettfattelig måte blir derfor stadig viktigere. Stephen Few er en av de ledende ekspertene på presentasjon av data. Vi så nærmere på hans funn og anbefalinger for gode måter å presentere data på. Vi så også på presentasjonsformer man bør unngå når datasett presenteres.
Stikkord:

 • Presentasjon av data
 • Tabeller
 • Sirkeldiagram
 • 2D- og 3D-presentasjoner av tall
 • Stephen Few
 • Tableau

Innlegg 1:
Ragnar Edgren Pettersen (senioringeniør ved Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan (KDTO)) Vis meg tallene

DEL 2. DESIGN OG PRESENTASJON AV SMÅ UNDERSØKELSER
Innledningen tok utgangspunkt i en frafallsundersøkelse ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo. Undersøkelsen viste et undersøkelsesdesign basert på kvantitativ screening, ved hjelp av et spørreskjema, og kvalitative intervjuer av noen respondenter. Undersøkelsen omfattet 4 studieprogrammer, to med stort frafall og to med lavere frafall. Det hadde vært et mål å avgrense undersøkelsen slik at denne ble oversiktlig, men samtidig så stor at vi kunne ha kontroll med effekten av tiltak som settes inn. I tillegg vil en moderat størrelse på en undersøkelse være lettere å presentere og kanskje ha større gjennomslag i ledelsen.
Stikkord:

 • Presentasjonsformer
 • Stor programinvolvering
 • Undersøkelsesdesign
 • Lederpåvirkning

Innlegg 2:
Mette Diana Vidnes. (UiO) Kombinasjonen av kvantitative og kvalitative undersøkelsesdesign relatert til presentasjon av data


DEL 3. STUDIEBAROMETERETS FRAMSTILLINGSFORMER
Studiebarometeret har etablert seg som et verktøy som brukes på mange nivå på høyskoler og universiteter. Data derfra formidles både på Studiebarometeret.no, i Tableau, og i grafiske rapporter som NOKUT formidler. NOKUT legger vekt på at resultatene skal presenteres på en enkel og helhetlig måte og at tallene må sammenlignes for at de skal ha verdi. Valg av variabler (spørsmål), statistiske mål, grafiske uttrykk og enheter for sammenligning (tid og rom) har betydning for hvordan brukerne av Studiebarometeret kan nyttiggjøre seg informasjonen. I denne bolken orienterte NOKUT om valgene som er tatt og ønsket innspill som kan føre til forbedringer.
Stikkord:

 • Studiebarometeret
 • Statistiske mål
 • Tidsserier
 • Grafisk presentasjon
 • Tableau / STAR

Innlegg 3:
Pål Bakken (seniorrådgiver ved NOKUT, prosjektleder for Studiebarometeret) Hvordan presenterer Studiebarometeret sine resultater?

DEL 4. PRESENTASJON AV GJENNOMSTRØMNING OG FRAFALL
FS/Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan (Nå CERES) gikk til anskaffelse av Tableau for å presentere data om gjennomstrømming og frafall ved høyere utdanningsinstitusjonene på en lettere måte. Dette skulle sikre institusjonene lettere tilgang til egne studiedata. Prosjektet ble kalt STAR. Hvilke definisjoner ligger bak STAR-løsningen? Så som  definisjonen av gjennomstrømming og frafall, en student, kvalifikasjon/grad og alternative måter å presenterer disse data på.
Stikkord:

 • STAR
 • Tableau
 • Gjennomstrømming
 • Frafall
 • Antall studenter
 • Presentasjon av studiedata

Innlegg 4:
Ragnar Edgren Pettersen (senioringeniør ved Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan (KDTO)) Gjennomstrømming og frafall sett gjennom STAR-verktøyet
 
PRAKTISK INFORMASJON
Dato
19.-20. juni 2018
Sted
Quality Hotel Olavsgaard
Kontakpersoner
Kontaktpersoner for seminaret er Helge Sigurd Hansen og Arve Aleksandersen.
Hvordan arbeider vi på seminarene?
Mer om påmelding til seminar