Årskonferanse 2021- 6.-7. desember ved OsloMet

AVLYST – les mer her.

Velkommen til hovedsiden for årskonferansen 2021!

På konferansen satser vi på å samle flest mulig av oss som på en eller annen måte arbeider for å tilrettelegge slik at studentene lykkes. Alle grupper av studenter og ansatte er velkommen, som ønsker å dele opplegg, forskningsresultater og ideer, som ønsker å lære av andre, og som vil oppdatere seg på hva som skjer rundt om i landet.
Konferansen vil holdes 6.-7. desember på Oslo Metropolitan University – Storbyuniversitetet.
Konferansen starter ordinært kl. 12:30 mandag 6. desember, og avsluttes kl. 15:45 den 7.desember.
På formiddagen den 6. desember vil det være 3 ulike kurs/innlegg til de som har anledning til å komme før den formelle konferansen starter.

Faglig innhold

Programoversikt

Vi har fått inn over 30 ulike innlegg i tillegg til de 2 keynotene.
Her har vi innlegg som blant annet går på mentorordninger, å få til bærekraftige studentdemokrati, digitale spørretjenester, karrierelæring, fadderordninger, hvordan vi organiserer oss, utdanningsledelse, universell utforming, læringsstrategier, evaluering ved fokusgrupper, Kræsjkurs, Studentpakken osv.
I tillegg til ordinære innlegg vil det også bli ulike workshops hvor det legges opp til diskusjoner på mer dagsaktuelle temaer. Eksempler fra tidligere konferanser har vært #metoo og Covid.
Konferansen har følgende undertema:

Overgangsfaser

Utfordringene å gå fra å være elev til å være student er mange og krevende. For mange blir denne overgangen så problematisk at de velger å slutte. Men vi ser også at mange slutter mellom første og andre studieår, og en del håndterer heller ikke overgangen fra bachelor til master. I tillegg velger mange å flytte fra et studium til et annet underveis i studiet og da er det også mange som bytter lærested. Overgangsfaser har mange utfordringer og de har fellestrekk, men også klare forskjeller.
Innlegg som tar opp utfordringene i slike overgangsfaser er spesielt velkommen. Dette kan være eksempler på tiltak, undersøkelser man har gjort eller problemstillinger man ønsker å få drøftet.

Keynote OsloMets satsinger for læringsmiljø


Prorektor for utdanning, Silje Fekjær, og studentleder, Rolf Martin Aspenes, møtes i en panelsamtale og diskuterer OsloMets læringsmiljøsatsinger de siste årene. Hvordan har tiltakene fungert? Hvordan har pandemien påvirket læringsmiljøet og de tiltakene som har vært satt i gang? Og hvilke satsinger er ønskelig fremover? Ett av disse satsingsområdene er programmet Den Gode Studentopplevelsen. Leder for programmet, Kirsti Agerup, presenterer status to år etter.

Evaluering og analyse

Er det mulig å måle effektene av tiltak vi iverksetter? Hvordan kan vi i så fall gjøre det? Hvilke verktøy har vi til å hjelpe oss? Hvordan forholder vi oss til tilbud fra kommersielle aktører? Systemer, som tidlig varsler om studenter som står i fare for å falle fra, er vanlig i flere land (early warning).  Hva gjør disse systemene og er dette noe vi kan benytte? Hva med personvernet og GDPR?

Digital keynote med Ed Foster om Learning analytics

Vi har gleden av å presentere opptak av Ed Foster sin keynote. Les mer her.
Ed er leder av avdelingen for «Student Engagement & Analytics» ved Nottingham Trent University i Storbritannia.
Han vil snakke på engelsk og da om:

  • the nature of setting up learning analytics within an institution
  • the ethics of doing so and considerations for mitigating the risks
  • strategies for bringing about change at individual and institutional scale
  • findings from three recent Erasmus+ studies into the use of learning analytics
  • why institutions should consider the approach and some suggestions for first steps

Praktisk informasjon

Smittevern på konferansen

Vi følger nøye med på smitteutviklingen og legger opp til en trygg konferanse. Det kommer til å være tilgang på håndsprit og munnbind under hele konferansen. Vi ber om at alle gjør sitt for å vise hensyn og holde avstand der det er mulig.
Alle deltakere har ansvar for å sette seg inn i de nasjonale tiltakene, samt de lokale anbefalingene og påbudene i Oslo.
Vi oppfordrer alle til å teste seg før de reiser og å holde seg hjemme ved sykdom.

Viktige frister

10. september 2021: Frist for å melde innlegg (utgått)
26. september 2021: Utvidet frist for å melde innlegg (utgått)
01. oktober 2021: Påmeldingen åpner (utgått)
26. november 2021: Frist for påmelding (utgått)

Målgruppe for konferansen

Utdanningsledere, studieadministrativt ansatte, forskere, bibliotekarer, universitetsledere, teknisk ansatte og studentene selv – egentlig hvem som helst som arbeider med å tilrettelegge for bedre gjennomføring i utdanningene.

Tidligere konferanser

Se evalueringer, innhold og erfaringer fra tilsvarende konferanser i nettverket:

 
Denne nettsiden vil oppdateres fortløpende.