Kommende hendelser

Populære sider

Historikk

Prosjektperiode 2017 – 2019
9. januar 2015 var over 60 deltagere fra 20 læresteder og samskipnader samlet i Bergen. Hensikten var å drøfte utfordringene med det store frafallet i høyere utdanning og muligheten for å opprette et nettverk for deling av kompetanse på dette fagfeltet.
Det ble der enighet om å nedsette et interimsstyre som skulle utarbeide et mer detaljert forslag til hvordan et slikt nettverk kunne organiseres og finansieres. Interimstyret la frem sitt forslag i november 2015. Deretter fulgte en periode med formelle avklaringer hvor blant annet ordet nettverk ble endret til prosjekt før det ble det sendt ut en formell invitasjon i månedsskifte juni/juli 2016 til alle læresteder og samskipnader i Norge med 15. september 2016 som frist til å svare om de ønsket å bli med.
Prosjektet Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning startet formelt opp 01.01.2017 med en prosjektperiode ut 2019.
Prosjektet ble i denne perioden driftet av et sekretariat i studieseksjonen ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Bergen. Prosjektleder i 50% stilling og en førstekonsulent i 30% stilling. I tillegg fikk sekretariatet med seg 3 personer i 20 % delstillinger i løpet av 2017.  Disse var ved Studentinord, på Matematisk institutt, Universitetet i Bergen og sentralt ved Universitetet i Oslo.
Se mer hvem dette var, og hvilke oppgaver de hadde.
I 2019 ble førstekonsulentstillingen i sekretariatet utvidet til 60 % og det ble noen utskiftninger i laget. Mer detaljer her.
Følgende 13 læresteder og 5 samskipnader sikret driften av prosjektet i starten. Høsten 2017 ble også Studentsamskipnaden og Høgskolen i Sørøst – Norge med på eiersiden. Hver organisasjon hadde en kontaktperson i denne perioden, men denne personen hadde ingen forpliktelser opp imot prosjektet, slik ressurspersonene fikk etter 2020.
Nettverk fra 2020
Prosjektet ble evaluert av NORCE og etter Evalueringssamlingen i juni 2019 bestemte daværende Styringsgruppen, sammen med medlemsinstitusjonene og delstillingene i prosjektet, for at prosjektet skulle fortsette som et nettverk med noen endringer. Dette førte til at Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning startet formelt opp 01.01.2020, med følgende medlemsinstitusjoner.
Den viktigste endringen var at alle eierne måtte stille med en Ressursperson med forpliktelser overfor nettverket. Her finnes en liste over dagens ressurspersoner.
Sekretariatet bestod våren 2020 kun av sekretariatsleder (50%) som i juni 2020 fikk med seg en seniorkonsulent i 75% stilling. Se mer her