En didaktisk funderingsvandring fra 1996 til i dag


(Foto: Privat / Colourbox (montasje fra Nordnorsk debatt.no)

Mitt navn er Per Arne Godejord, og jeg er førstelektor (Fokus: IT-sikkerhet/ Studentaktiv underv.) i informatikk ved Handelshøyskolen Nord, faggruppe Marked, organisasjon og ledelse, med programansvar for de nettbaserte EVU-studiene IKT og Læring 1 og 2 samt fagansvar for masteremnet ORG5005 – Digital beredskap.

Denne bloggen inneholder ulike funderinger om, og eksempler fra, egen undervisnings- og veiledningspraksis. Samtidig er den en digital pedagogiske mappe ment å skulle presentere og dokumentere mine tanker rundt min undervisning, og min pedagogiske utvikling og kompetanse etter at jeg fikk opprykk til førstelektor i desember 2003.

Den didaktiske mappen er organisert ut fra det jeg har sett av oppsett for dosentsøknader, og ut fra det jeg har oppfattet at mine to tidligere kommisjoner har sett etter. I tillegg har jeg lagt opp en innledning basert på kriteriene for meritert underviser ved Nord universitet.

En slik organisering som over, skulle omtrentlig samsvare med en universitetspedagogisk CV, men der profildokumentet er integrert. Tanken er at denne bloggen skal kunne være en støtte både for en søknad om opprykk til dosent og søknad om meritert underviser.

Denne bloggen  er i sin helhet viet mine refleksjoner over egen undervisning og de fagtema jeg jobber med, og kan sånn sett sees på som et eneste stort profileringsdokument. Jeg har undervist i tradisjonelle emner i et auditorium, men det er nettbasert EVU som er min hovedarena og som derfor utgjør hovedvekten av mitt arbeide og følgelig er bloggens refleksjoner dominert av det

I menyen til høyre finnes en rekke andre faglige funderinger som ikke direkte er knyttet til profildelen av bloggen, men mer til mitt daglige arbeide.