Kommende hendelser

Populære sider

Årskonferansen: Studenter som inkluderes; lykkes bedre!

Ble arrangert
9. – 10. desember 2019, Bodø campus

Evaluering
Kort tid etter konferansen ble deltagerne bedt om å besvare en spørreundersøkelse på nett. Spørsmålene var først og fremst av kvalitativ karakter.
Alle svarene kan lese her
En oppsummering kan lese her

Parallellesesjoner
På konferansen var det totalt tre pre-konferanse sesjoner og 33 innlegg, i tillegg til to keynotes. Konferansen hadde tre undertema mentorodninger, å inkludere studenter og utdanningsledelse – organisasjonsendring.

Undertema:  Mentorordninger
Læresteder landet rundt arbeider med å tilrettelegge ulike typer av mentorordninger. På konferansen var det innlegg som både sa noe om konkrete tiltak og hvordan de praktisk er gjennomført, hvorfor man valgte bestemte mentorløsninger, om innhold og form, mentorers oppfatning av sin rolle og hvorfor de valgte å bli mentor. Det var i tillegg innlegg om sentrale prosjektlederes arbeid med å få mentorordninger implementert i alle studier på et helt lærested. DIKU deltok også for å bli enda bedre kjent med det arbeidet som foregår rundt om med mentorordninger og fortalte om det oppdraget de hadde fått av departementet for å skape dialog og erfaringsdeling.

Undertema: Utdanningsledelse – organisasjonsendring
Utdanningslederen står sentralt i å få til endringer som bidrar til at studentene lykkes bedre med sine studier. Under dette temaet fikk deltakerne innspill til hvordan man kan få med de øvrige ansatte og studentene ved lærestedet/samskipnaden, fakultet/avdeling, institutt eller studieprogram. Med utdanningsledelse tenkte vi her både på de med formelle roller i hierarkiet, prosjektledere og andre som kanskje ikke har noen formell autoritet i organisasjonen. Innleggene her ble i stor grad lagt opp som workshops hvor spørsmål og innspill fra deltagerne var sentralt.

Undertema: Å inkludere studentene
Dette henspeilet på hovedtemaet for konferansen og vi forsøkte å samle innlegg som fokuserte på å få studentene med på laget.

Keynotes
Leif Bryngfors fra Universitetet i Lund (Sverige) var «keynote» første dag på konferansen. Han formidlet hvorfor det er så viktig å involvere studentene og snakke om studentene som partnere. Marte Øien, leder av Norsk studentorganisasjon, var «keynote» andre dag på konferansen, og snakket om hvordan studentene er en sentral del av laget.

«Akkurat nå!» sesjoner
Tre innlegg ble presentert parallellt, og disse ble ledet av studenter. Studentene valge tema om dagsaktuelle utfordringer som ensomhet, om studentdemokrati kan være en nødvendig partner, og det å bli betegnet som generasjon perfekt.

Se samlet oversikt over alle abstrakter ved å følge disse linkene.

 

Størrelse
Nærme 160 deltok på konferansen totalt, og det gikk med 4 ulike innlegg parallelt under parallellesesjonene.

Målgruppe
Utdanningsledere, studieadministrativt ansatte, forskere, bibliotekarer, universitetsledere, teknisk ansatte og studentene selv – egentlig hvem som helst som arbeider med å tilrettelegge for bedre gjennomføring i utdanningene.

Deltakeravgift
Konferansen var gratis for studenter og ansatte ved eiende organisasjoner. For ansatte ved ikke-eiende organisajoner var deltakeravgiften på 2500,- kr.

Reise og opphold
Den enkelt måtte selv organisere sin egen reise og overnatting. Men vi hadde inngått avtaler om reduserte priser med lokale hotell, i tillegg til å reservere et par hybler på campus for de som var interessert i det. Vi bestilte også et par busser som deltakerne kunne benytte seg av 9. desember å reise mellom campus og sentrum.

Bevertning 
Det ble servert lunsj for alle deltakerne begge dager, og ca. 120 deltakere var med på festmiddagen på Bodø Campus.

Studentsstipend
Studenter som holdt innlegg, eller som var med innledere til parallellsesjonene, fikk dekket inntil 2000,- kroner av utgifter til reise og opphold.

Nettverksbygging
Et viktig mål med konferansen var at deltagerne utveksler informasjon i formelle og uformelle sammenhenger. Vi prøvde derfor å legge til rette for at personer med lignende oppgaver/interesser skal møte hverandre tidlig på konferansen.